Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 август 2020 г., брой 5262
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16174
USD   1.66157
CHF   1.81853
EUR/USD   1.1771*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Сдружение Стопанска камара - Варна - Варна
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  ГБС-Русе АД - София
Каучук АД - София
Опортюнити България Инвестмънт АД - София
Складова техника АД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 23.5 хил., или с 1.0 на сто, спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 милиона, отчита Националният статистически институт. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 4.5 на сто, "Преработваща промишленост" - с 3.5%, и "Добивна промишленост" - с 2.9 на сто. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.4 на сто, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.0 на сто.

Източник: 24 часа

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от ЕС за справяне с кризата от COVID-19. Инструментът REACT-EU е част от Плана за възстановяване на Европа, по който лидерите на държавите членки на ЕС постигнаха съгласие в рамките на Европейския съвет 17-21 юли. Бюджетът на Инструмента възлиза на 47,5 млрд. евро, като индикативният размер на средствата за България е 656 млн. евро, или 1,283 млрд. лева. Окончателното финансово разпределение следва да е налично през октомври тази година.

Източник: news.bg

 
Концесии

Правителството определи концесионери на четири морски плажове. Дружеството „Къмпинг Южен Бряг“ ЕООД взема за 20 години концесията на морски плаж „Къмпинг Градина“ в община Созопол. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е малко над 90 700 лв. без ДДС. За срока на концесията ще бъдат направени и инвестиции за подобряване на достъпа до морски плаж в размер на близо 231 300 лв. с ДДС. Нов концесионер за 20-годишен срок има и морски плаж „Поморие-юг“ в община Поморие. Това е „ИТ Марина бряг“ ЕООД. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е малко над 200 хил. лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията, са близо 207 хил. лв. с ДДС. „Бийч Ревю“ ООД е определен за концесионер на морски плаж „Обзор - Мотела“ в община Несебър. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е малко над 115 хил. лв. без ДДС. За концесионер на морски плаж „Дюни“ в община Созопол е определено дружеството „Дюни“ АД. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на близо 149 хил. лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж, е в размер на 78 722 лв. с включен ДДС.

Източник: investor.bg

Дружества
Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Хъс ООД - Пловдив   381 188  
  2   Тисенкруп Матириалс България ООД - София   233 814  
  3   Интерком Груп ООД - Варна   171 567  
  4   Металснаб България АД - София   104 966  
  5   Селл АД - Мирково   90 795  
  6   ЗПТ Трейд ЕООД - София   70 075  
  7   Филипекс - Илия Филипов ЕТ - Пловдив   67 031  
  8   Върба - Батанци АД - Мадан   54 143  
  9   Сидма България ЕАД - София   52 013  
  10   Маяк М АД - Бургас   45 860  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.08.2020
  Обща стойност (BGN): 1 779 756.80  
Брой търгувани компании: 28
Premium 24 569.53
Standard 807 423.13
АДСИЦ 746 033.95
Облигации 201 730.20
Най-голяма промяна в цените
Трейс груп холд АД - София -9.52 %
Агрия груп холдинг АД - Варна 6.16 %
BaSE - Акции: 21 807.20
BaSE - АДСИЦ: 218.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Правителството потвърди съгласието си за участието на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД в алтернативни инвестиционни фондове. Разрешението на Министерския съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. То е необходимо за изпълнението на дяловите инструменти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014- 2020. Фондът на фондовете има разрешение от 26 юли 2019 г., въз основа, на което дружеството вече участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти. Алтернативният инвестиционен фонд е търговско дружество, учредено съвместно от Фонда на фондовете като публичен инвеститор и частни инвеститори. Той се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между Фонда на фондовете и Управляващия орган на ОПИК чрез алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, възлиза на близо 150 млн. евро.

Източник: Банкеръ

"Български ВиК Холдинг" ЕАД, който държавата създаде след водната криза в Перник, вече ще си има имот в центъра на София. Правителството се разпореди имот публична държавна собственост да стане частна държавна собственост и да премине в холдинга - като част от капитала му. При създаването му капиталът бе 1 млрд. лв., отпуснати от държавния бюджет. Холдингът получава имот в самия център на София - на ул. "Париж“ № 11А. Площта е 703 кв. м, ведно с две административни сгради и движимите вещи, находящи се в тях. Там ще се помещава администрацията на новото мегадружество, което - по план - следва да окрупни държавните дялове във ВиК дружествата по места и да се грижи централизирано за инфраструктурата. Това трябва да се случи в рамките на 6 месеца от създаването му. Принципал е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което досега държи и държавното участие във ВиК дружествата на територията на страната, чийто капитал ще влезе в холдинга.

Източник: Клуб Z

Черноморският курорт Слънчев бряг се очаква да затвори напълно на 26 септември 2020 г. Тогава е последният чартър в обратна посока на заминаващи си немски туристи. От 250 хотела в най-оборотната източна част на комплекса досега са отворили само 50 и то не на пълния си капацитет. Според Съюза на собствениците някои от тях са работили само две седмици и после са затворили поради липса на туристи. Имало и такива, които сега отчитат 75% натовареност заради отпускарския август, но повечето от работещите са запълнени на около 50%. В момента Слънчев бряг е пълен с българи както никоя друга година досега. На тях обаче не можело да се разчита през септември, който е традиционно слаб за резервации от родни туристи.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за първично публично предлагане на „Скуеър Кюб Пропъртис“ АД. Дружеството ще емитира 6 млн. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Предлагането е в изпълнение на решение на общото събрание на дружеството за увеличаване на капитала от края на май т.г. „Скуеър Кюб Пропъртис“ е новосформирано дружество за инвестиции в имоти, регистрирано през май 2020 г. Капиталът е в размер на 50 хил. лева. Компанията се представлява от Милийо Милев, който управлява строителната фирма „Ив Строй Комерс“. В съвета на директорите влизат също Тодор Дабков и Петър Скакалов. Компанията планира да вложи набраните средства в земя и изграждането на жилищни имоти от затворен тип.

Източник: investor.bg

Медодобивната компания "Аурубис България" е увеличила производството си към края на юни. Това показва отчетът на германската група Aurubis, която е собственик на завода в Пирдоп, за деветмесечието на финансовата 2019/2020 г. Ръстът идва, след като преди година в българското предприятие имаше временно спиране на работата за ремонт и обемите тогава бяха по-ниски. Заради по-високите цени на благородните метали, които групата произвежда в някои от заводите си, приходите на сегмента, към който принадлежи "Аурубис", се повишават с 5% на годишна база. Преработката на меден концентрат в Пирдоп се е увеличила с повече от една пета за деветмесечието, а само за трите месеца от април до юни тази година обемите са нараснали с 63%, главно заради по-слабите резултати покрай ремонта миналата година.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Училище по време на COVID-19: Родителите искат допълнителен отпуск при епидемия

ИКЕМ участва в проект: ''SmartCTClusters'', по програма COSME на европейската комисия

БСК: Втора вълна на безработица може да има до края на годината

Възможностите на България при евентуална релокация на производства от Азия към Европа

Външнотърговски АС за България и Балканите през последните десет години

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Обединеното кралство се сви с 20.4% през второто тримесечие на 2020 г., което е най-лошият тримесечен спад в историята, като тласка страната към най-дълбоката рецесия сред големите икономики. Този срив в БВП през периода април-юни, спрямо първото тримесечие, е най-лошият откакто се води статистика от 1955 г. Секторите, най-изложени на мерките за овладяване на пандемията - услуги, производство и строителство, отчетоха рекордни спадове. В сравнение с края на 2019 г. икономическото производство на Обединеното кралство е спаднало общо с 22.1% през първите шест месеца на 2020 г., което е по-лош резултат от Германия, Франция и Италия и два пъти спада от 10.6% в САЩ, според националната статистика.

Източник: CNN

Америка

Liberty Global обяви, че ще придобие швейцарския оператор Sunrise Communications за около 7.4 млрд. долара. Сделката идва като смяна на ролята за двете компании; миналата година Sunrise се готвеше да похарчи малко над 6 млрд. долара за швейцарския кабелен оператор UPC от Liberty Global. В крайна сметка обаче сделката се провали, след като най-големия акционер в Sunrise, Freenet, не беше съгласен с някои от условията. Въпреки това, Freenet няма такива притеснения относно изкупуването от американската компания и подписа обвързващо, безусловно споразумение за продажба на акциите за договорената цена, според Liberty Global. Сделката ще има значително влияние върху швейцарския пазар. Действащият Swisscom отдавна е доминираща сила в страната, контролирайки около 60% от мобилния пазар; Sunrise, вторият по големина играч, контролира само около 25%. Въпреки това, укрепването на този претендент за второто място с окончателното включване на кабелните активи на UPC може да превърне обединеното предприятие в голяма заплаха за Swisscom.

Източник: Associated Press

Азия

Възстановяването при продажбите на автомобили в Китай се ускорява през юли, което означава, че най-големият пазар за превозни средства в света излиза от двугодишния спад, защото и самата китайската икономика се възстановява от пандемията от коронавируса. Продажбите на дребно на седани, джипове, миниванове и многофункционални превозни средства се увеличават със 7.9% през юли спрямо година по-рано, до 1.63 млн. броя, съобщава Китайската асоциация на автомобилните производители. Тенденцията при продажбите продължава да се подобрява на месечна база от март. През юни беше отчете спад от 6.5%. Автомобилната индустрия се фокусира върху повторното отваряне на шоурумите и търговските центрове, докато хватката на пандемията в Китай отслабва, като смятат, че това ще доведе до трайно увеличаване на търсенето. Избухването на заразата в страната засили вече съществуващия спад при продажбите на автомобили на фона на забавящия се икономически растеж, търговското напрежение със САЩ и стриктните екологични стандарти.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
12.08.2020
Dow Jones Industrial
27 976.84 (289.93)
Nasdaq Composite
11 012.20 (229.42)
Стокови борси
12.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.62
Heating oil ($US/gal.)1.2600
Natural gas ($US/mmbtu)2.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.2400
Gold ($US/Troy Oz.)1 940.60
Silver ($US/Troy Oz.)25.84
Platinum ($US/Troy Oz.)952.60
Hogs (cents/lb.)51.60
Live cattle (cents/lb.)109.58

       Опознай България

Арбанаси

Световноизвестното старинно селище Арбанаси се намира на високото Арбанашко плато, на около 4 км от гр. Велико Търново. Характерните къщи и богато декорираните църкви, датиращи от 16-18 век, превръщат Арбанаси в едно от най-самобитните и живописни селища в България, привличащо ежегодно много туристи, учени, археолози. С царски указ от 1921 г. селото е обявено за курорт, а през 2000 г. за "историческо селище" от национално значение. Оскъдният документален материал оставя различни мнения и предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. Според някои, то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г. когато той завзема и Арбанашката земя. Раковски съобщава, че Иван Асен II, след като се оженил за дъщерята на пленения кир Тодор Комнин, заради нея преселил няколко гръцки фамилии в Арбанаси. Историята на Арбанаси е богата, а имената на арбанасчани са записани в героичния летопис. Но това, което е останало до нас и поразява със своята красота, умение, вкус, са запазените 144 къщи с богата вътрешна украса, 5 църкви и 2 манастира. От запазените къщи будят интерес двете музейни Костанцалиевата и Хаджиилиевата. Най-старата и най-живописно декорираната църква в селището е Рождество Христово.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.08.2020
Българска версия: 29996, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999