Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив


Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

Информация за нас:

БИК Капиталов пазар ЕООД (БИК и/или Администратор) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831927223, със седалище и адрес на управление: гр. София 1527, ул. Чаталджа 76, тел: 02/980 10 90; Факс: 02/981 45 67;

e-mail: bic@bia-bg.com.

Какво представляват личните данни и тяхното обработване?

Съгласно Общият регламент за защита на данните:

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработването“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви данни обработва БИК Капиталов пазар ЕООД

1. Предоставени от клиентите/потребители на Информационната система за българските предприятия (BEIS) (http://beis.bia-bg.com) данни, необходими за:

a) идентификация и изпълнение на направените абонамент и заявки за справки:

 • имена, телефон и/или e-mail, държава, адрес/адрес за изпращане на фактура;
 • данни, събирани при плащане, направено към BEIS, по начина, посочен в Общите условия на http://beis.bia-bg.com;
 • данни от профила на клиента за достъп до http://beis.bia-bg.com като потребителско име, история на заявките/абонамент;
 • пароли за достъп;
 • данни, необходими за изготвяне на фактурите, както и за доказване на тяхната достоверност;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • IP адрес при посещение на уебсайта.

 

b) идентификация и изпълнение на безплатен ограничен достъп до BEIS:

 • имена;
 • фирма, държава, телефон, факс, електронна поща – е-mail;
 • парола за достъп

 

2. В зависимост от конкретните цели и основания БИК обработва и публични данни, които не са предоставени от субекта(физическо лице), за който се отнасят, като:

 • имена на собственици, управляващи и представляващи български частни и държавни предприятия, институции и организации;
 • дялово или акционерно участие.
 • новини и съобщения, свързани с тези субекти.

Те са взети от медии и от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ.

3. Предоставени от абонатите на електронните издания (бюлетини) на БИК:

 • имена;
 • електронна поща – е-mail.

4. Във връзка с организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-обучения:

 • имена, дата на раждане, месторождение на участниците в курса;
 • месторабота.

Цели на обработване на личните данни:

 1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване на абонамент или изпълнение на заявка от страна клиента.

БИК обработва данните за следните цели:

 • Създаване на профил и идентифициране на клиент при: сключване на абонамент за ползването на BEIS, изпълнение на заявки за изготвяне на справки от BEIS,
 • Предоставяне на информация относно разяснения за ползваните услуги и абонамент, плащане на услугата;
 • Предоставяне на достъп до BEIS;
 • Актуализиране на лични данни или на информацията за ползваните услуги по заявка на клиента за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Проверка на използван абонамент по искане с цел предпазване на клиентите на BEIS от измами и злоупотреби от трети лица;
 • Изпращане на куриерска пратка с оригинална фактура за извършеното плащане;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта на BEIS;
 • Плащане на такси за абонамент и справки.
 1. Обработване на данните на абонатите на електронните издания на БИК с цел изпращане на бюлетините.
 1. При организиране и провеждане на квалификационни РЕФА-обучения със следните цели:
 • Идентифициране на участника;
 • Плащане на такси;
 • Изпращане на куриерска пратка с оригинална фактура за извършеното плащане.
 1. В изпълнение на законови задължения БИК обработва данните на клиентите за следните цели:
 • Издаване на фактури и финансово-счетоводна дейност;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на нормативните изисквания на данъчното законодателство: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Данъчно осигурителен кодекс и др.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори и фактури на хартиен носител;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от клиентите;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от БИК предоставянето на информация, сред която и лични данни:български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

Срок за съхраняване на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Регистрационни данни (като имена, телефон, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия (дата, час, IP адрес) се съхраняват за целия период на поддържане на акаунта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

При направена заявка за справка от BEIS тези данни се съхраняват до приключването на изпълнението й.

При регистрация за безплатни услуги BEIS тези данни се съхраняват до приключване на ползването на услугите.

 • Личните данни на физическите лица, взети от Търговския регистър (ТР), се обработват за статистически цели и се съхраняват безсрочно. Публичността на ТР следва от Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Тази публичност законодателят обвързва с възможността на свободен достъп до факти и обстоятелства, при липса на съгласие на физическото лице.
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол като фактури и други се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Права на потребителите/клиентите на БИК във връзка с обработване на личните данни

 • Правото на достъп:включва: ясна, прозрачна и разбираема информация за това какви лични данни данни се обработват и информация за целите и източниците на това обработване.
 • Право на коригиране и изтриване:в случай, че обработваните данни са непълни или сгрешени: да бъдат коригирани и изтрити личните данни, новини/съобщения, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.
 • Право на възражение: по всяко време да бъде подадено:

a)      възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните данни на субекта не могат повече да бъдат обработвани.

 • Право на ограничаване на обработването: ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

a)      се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;

b)     обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, се иска тяхното ограничено обработване;

c)      когато клиента има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

d)     подадено е възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 • Право на скриване (ограничаване на публичния достъп): по искане от страна на представляващия на юридическо лице/предприятие, включено в BEIS,може да бъде ограничен достъпа до данните му от останалите клиенти и потребители на системата.
 • Право на преносимост на данните: потребителят да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят до него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.
 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране: изразява се в това потребителят да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

  При предоставяне на услуги БИК не се използва технологии, попадащи в тази категория.
 • Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, да бъде поискано от БИК да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Право на оттегляне на съгласие: по всяко време да бъде оттеглено съгласието за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от потребителя съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Право на жалба: при нарушения при обработването личните данни и на приложимото законодателство на e-mail: bic@bia-bg.com или до Комисията за защита на личните данни: адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Заявления за упражняване на посочените права на потребителите/клиентите на БИК във връзка с обработване на личните данни се подават лично или от изрично упълномощено лице чрез пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Произнасянето по отношение на искането е в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на БИК, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

Използване на „Бисквитки“ (cookies)

Цел и използване на „бисквитките“

БИК инсталира „бисквитки“ единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за потребителя. В никакъв случай БИК не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Какво да направи потребителя, ако не желае да бъдат инсталирани „бисквитки“ на компютъра му?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на компютъра или мобилното устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. При блокиране на някои или всички „бисквитки“ или при премахване на „бисквитките“, които вече са поставени на устройството на потребителя е възможно да се загубят някои функционални възможности. Това става с промяна на настройките за поверителност на браузъра, който използва. Някои трети оператори са разработили инструменти за дезактивиране на събирането и използването на данни от техните модули.

Сайтът на БИК използва следните бисквитки:

PHP Session ID : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на информацията за навигацията.

language : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на активния език с цел правилно пренасочване при всяка заявка за страница.

Следните „бисквитки“ за Google се използват на сайта на БИК:

__utma :Тази „бисквитка“ позволява да се определи колко пъти даден посетител е идвал на сайта на БИК

__utmb :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта.

__utmc :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта. Срокът на действие изтича в края на сесията.

__utmz : Тази „бисквитка“ позволява да се определи откъде потребителят е дошъл на сайта.

Допълнителен модул позволява дезактивирането на Google Analytics (страницата може да не е на разположение на езика на потребителя).

Настоящата Политика се намира на адрес: http://beis.bia-bg.com/index.php?p=privacyterms

БИК запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на BEIS.

БИК не носи отговорност ако даден потребител не се е запознал с настоящата Политика.

гр. София, май 2018 г.
БИК Капиталов пазар ЕООД

 Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2024
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2024
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
926272829   

Март 2024
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2024
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2024
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  


 2024   2023   2022  
 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999  


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2024. Всички права запазени.