Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
10.11.2017

БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси


БИК Капиталов пазар ЕООД

През тази седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за данък върху добавената стойност. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се приеха и промени в Закона за ограничаване на разплащанията в брой, с които се намалява прагът на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв. По този начин България се присъединява към наложилата се практика в други държави-членки, където този праг е 2000-3000 евро.

Доколко подобна мярка би довела до очакваната по-голяма прозрачност на стопанския оборот, оценките не са еднозначни, но повечето се обединяват около тезата, че тези промени подаряват нови възможности на търговските банки да налагат допълнителни такси върху бизнеса и гражданите.

Преглед на тарифите за лихвите, таксите и комисионните на някои от водещите банки у нас показва, че те все по-често започват да прилагат нови, непопулярни такси и комисионни към своите бизнес клиенти. Такъв пример е „комисионна наличност“, която начислява Райфайзенбанк (България) ЕАД, когато общата наличност по разплащателни сметки на клиента във всички валути надхвърля 5 млн. лева. Размерът на комисионната е 0,4% на годишна база, приложима върху среднодневното салдо на ниво валута и е платима месечно. Същата практика е възприета и от Банка ДСК, като при тях комисионната е по-висока - 0,6% на годишна база върху цялото салдо, за всеки ден, в който общата сума по разплащателни сметки на бизнес клиенти надвишават праг от 1 млн. лева.

Безспорно основният мотив на предложението за понижаване на прага за разплащане в брой на 5 000 лева, като по този начин се увеличат броят и обемите на безналичните плащания, е намаляване на „сивата“ икономика, борбата с контрабандата, и увеличаване на приходите в бюджета. От друга страна банковото посредничество при бизнес разплащанията все още няма равностойна и широко разпространена алтернатива, а независимата политика, провеждана от търговските банки е насочена към устойчиво повишаване на цените на предоставяните от тях услуги.

Когато се предприемат законови стъпки за изсветляване на икономиката, които на практика въвеждат безалтернативен и по-скъп начин на разплащане между икономическите субекти, би следвало да се предвидят и механизми, с които да се гарантира обоснованост и прозрачност при формиране на цената на платежните и свързаните с тях услуги.

Бизнес - всички публикации
 10.11.2017: БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси
 15.01.2016: Ефективността на МВР в числа
 21.12.2015: Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса
 27.11.2015: Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда
 25.05.2015: Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира
 27.02.2015: С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
 13.02.2015: Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…?
 21.10.2014: Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)?
 10.07.2014: Мястото на България в световния износ през 2013
 03.04.2014: БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции
 11.12.2013: До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества?
 05.12.2013: Отново странен избор на проекти в ОП "Конкурентоспособност"
 12.07.2013: 130 години застраховане в България
 15.10.2010: Представителите на българския капиталов пазар пак се събраха, поприказваха и решиха, че … държавата трябва да им свърши работата и да направи пазара по-атрактивен
 12.05.2010: Уникален шанс за българския бизнес – изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони
 16.03.2010: Сериозни размествания в пазарните позиции на месопреработвателните фирми в България
 05.03.2010: Държавата загърби бизнеса в кризата
 02.03.2010: Водещите предприятия в България от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения"


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

 БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси 10.11.2017
 Ефективността на МВР в числа 15.01.2016
 Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса 21.12.2015
 Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда 27.11.2015
 Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира 25.05.2015
 С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ 27.02.2015
 Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…? 13.02.2015
 Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)? 21.10.2014
 Мястото на България в световния износ през 2013 10.07.2014
 БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции 03.04.2014


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2012. Всички права запазени.