Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 август 2018 г., брой 4781
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(27.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16833
USD   1.68781
CHF   1.71594
EUR/USD   1.1588*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив
Мизия 96 АД - Плевен
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София
Фарм Тръст АД - Пловдив
Хотел Рила АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода април - юни 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 72 570 хил. пътници, или с 1 322 хил. пътници повече спрямо същия период на предходната година, отчете Националният статистически институт. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при превозите от метрото - 3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 2.2%) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена. През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 2.6%. При извършената работа е регистриран спад от 19.5%. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 1.5%, докато извършената работа намалява с 2.4% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Източник: Банкеръ

Производствените цени в селското стопанство намаляват през второто тримесечие на 2018 г. с 5,8% на годишна база, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Продукцията от растениевъдството поевтинява с 8,5%, а продукцията от животновъдството - с 2,3%. Спрямо предходната година цените в земеделието спадат с 2,9%, като в растениевъдството намалението е с 1,9%, а в животновъдството - с 4,2%. През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове - с 20%. По-ниски са цените на: техническите култури - с 13,1%, пресните зеленчуци - с 13,2%, картофите - със 7,8%, и фуражните култури - с 5,8%. Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище с незначително намаление от 0,3%.

Източник: investor.bgКонцесии

През септември 2018 г. се очаква да започне ремонтът на летище Горна Оряховица. Обновяването на най-малкото международно летище в България трябваше да започне още през лятото, но заради изработването на специализиран ПУП (Подробен устройствен план), многото съсобственици на парцелите в района и отчуждителните процедури, ремонтът се забави. Очаква се концесионерът да входира инвестиционния си проект в Общината, за да бъдат издадени строителните разрешителни. Според концесионния договор, който бе подписан през 2016 г., заложените инвестиции са в размер на 32 млн. лв., от които над 20 млн. лв. трябва да бъдат вложени през първите 4 г. Контрактът за аеропорта стана факт, след като преди две години Министерски съвет отдаде на концесия летището на консорциума “Гражданско летище Г. Оряховица”. В него участват фирмата “Кристална вода” АД, която държи 95 % от капитала на компанията, и държавната “Летище Г. Оряховица” ЕАД, чийто едноличен собственик е транспортното министерство с капитал от 5 %. Концесията е за срок е за 35 г. Една от първите задачи за инвеститорите е разширяване и удължаване на пистата, която в момента е с дължина 2450 м, за да може да посреща и по-големи самолети.

Източник: Борба - Велико Търново

Дружества
Отглеждане на едър рогат добитък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Планета 98 ЕООД - Поликраище   9 039  
  2   Грими Хюсеин Хюсеин ЕТ - Пещера   7 994  
  3   Диана - Ми - Минчо Иванов ЕТ - Кортен   7 943  
  4   Милкком България ЕООД - Раковски   7 851  
  5   Комсо ООД - Цалапица   7 791  
  6   Вароша 05 ЕООД - София   4 150  
  7   Асеница 96 ООД - Пловдив   3 913  
  8   Чех & П ЕООД - Велико Търново   3 338  
  9   ГЕЦ ГИ Агро ЕООД - Загорци - Бс   3 225  
  10   Исмет Шабанов - Олимп - 131 ЕТ - Омуртаг   2 992  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.08.2018
  Обща стойност (BGN): 353 103.41  
Брой търгувани компании: 38
Premium 56 269.26
Standard 274 454.26
АДСИЦ 1 661.47
Структурирани 20 718.42
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 14.01 %
Трейс груп холд АД - София -3.08 %
BaSE - Акции: 1 773 407.13

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският клон на кипърската застрахователна компания „Олимпик” не е правил вноски върху застрахователните полици в България в гаранционния фонд в Кипър, заяви Акис Папахристодулу, генерален мениджър на Кипърския Фонд за автомобилно застраховане /кипърския гаранционен фонд. Кипърският гаранционен фонд ще изпълни всички свои задължения след прекратяването на дейността на ”Олимпик” и сключените от нея застрахователни договори. Тези негови задължения произтичат от кипърските закони и международните споразумения, по които той е страна. Фондът има подписани двустранни споразумения с гаранционните фондове на много европейски страни, включително и България. "Фондът има задължение само да компенсира потърпевшите при пътни злополуки, но няма задължения относно възстановяването на суми по прекратените застрахователни полици", уточни той. Кипърският гаранционен фонд се финансира с 5% такса върху застрахователните премии за автомобилна застраховка и негови членове са всички застрахователни компании, които попадат в обхвата на разпоредбите на Закона за застрахователния бизнес и които сключват сделки за застраховане на моторни превозни средства в Кипър.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор отписа "Интерскай" АД, с. Лесново (Летище Лесново), от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Решението е взето на 23 август 2018 г. Отписва се и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 370 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. На 5 август се проведе извънредно общо събрание, на което всички акционери, притежаващи акции от капитала на фирмата, гласуваха единодушно решение за отписване на "Интерскай" АД от регистъра на публичните дружества, воден при Комисията за финансов надзор. Най-голям акционер е туристическата компания "Албена" АД, която притежава 11 369 999 книжа с право на глас (99.99% от капитала) на фирмата, която се занимава с превоз на пътници и товари и авиационни услуги със самолети и вертолети, както и обучение на летателно-технически персонал, а една акция е изпълнителния директор на "Албена" АД Красимир Станев. Книжата на "Интерскай" АД бяха регистрирани на 5 март 2009 г. с цел търговия на регулиран пазар ("БФБ-София"). За периода от вписването му до провеждането на последното общо събрание не е сключена нито една сделка с акциите на фирмата, тъй като акционерите му не са ги предлагали за продажба.

Източник: Банкеръ

Севлиевският производител на кабели „ЕМКА“ АД увеличи успешно капитала си, след като са били записани 90% от предложените 215 хил. акции, т.е. 193 950 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас всяка и номинална стойност от 1 лев. Крайната дата за записване на акциите беше 8 август 2018 г. Сумата, получена срещу записаните акции, е съответно 193,9 хил. лв. През второто тримесечие на тази година „ЕМКА“ АД отчете ръст от 14% на приходите си от продажби до 55,4 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Разходите за дейността на специализираното в производство и продажба на кабели и проводници дружество към 30 юни възлизат на 52,8 млн. лв., което е с 15% повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетната печалба на „ЕМКА“ АД се повишава с малко над 1% за периода април-юни на годишна база до 2,56 млн. лв. На проведеното общо събрание на дружеството на 12 юни 2018 година бе взето решение част от печалбата за миналата година в размер на 1,58 млн. лв. (или близо 47% от финансовия резултат) да бъде отделена за изплащане на дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0,073684 лв. Остатъкът от печалбата в размер на малко над 1,8 млн. лв. остана като неразпределена печалба.

Източник: investor.bg

Строителната компания "Джи Пи груп" постепенно се превърна в редовен изпълнител на държавни и общински обществени поръчки за изграждане на пътища, прилежаща инфраструктура, спортни зали, пречиствателни станции и на столичното метро. През 2017-а компанията отчете ръст на приходите с 3.6% до 185 млн. лв. и увеличение на печалбата с 45% до 27 млн. лева. През 2018 година "Джи Пи груп" ще продължи бързото си изкачване в класацията на строителните мастодонти. В началото на месец август компанията спечели търга за строителството на най-дългия тунел в България - "Железница", част от магистрала "Струма", за сумата от 185 млн. лв. без ДДС. "Джи Пи груп" оглави консорциума "АМ Струма тунел 2018", в който участват още две фирми - "Глобал кънстръкшън" и "Виа план". Трите компании надвиха конкуренцията на обединението начело с "Главболгарстрой", което бе единственият им конкурент на финалната права. Две чуждестранни дружества, отстранени преди отварянето на ценовите оферти, подадоха жалба срещу процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията. Тунелът "Железница", а и цялата магистрала "Струма" трябва да са готови преди 2023-а, защото в противен случай страната ще загуби европейското финансиране, осигурено по оперативната програма "Транспорт". За българската част от паневропейския коридор №4, свързващ Германия и Гърция, правителството получи над 1.5 млрд. лв. от Европейската комисия.

Източник: Банкеръ

Системата за ранно предупреждение на населението, която би трябвало да сигнализира за различни бедствия и аварии, остана без батерии за сирените, става ясно от обществена поръчка, обявена от МВР. Системата се нуждае от спешен ремонт, пише в документация на търга. За него ще се платят над 280 хил. лв. Срещу тези пари трябва да се купят акумулаторни батерии за крайните акустични устройства, т.е. за сирените, както и други резервни части. Трябва да се купува и друго оборудване, но то засяга частта, която подава сигнали към властта - т.е. министри, шефове на агенции, областни управители, кметове и т.н. От обществената поръчка не става ясно дали всички устройства от системата към момента работят. За последно МВР я тества през март. Тези пробни пускания винаги протичат по един и същ начин. Няколко дни по-рано се обявява, че предстои тестът. При пускането на сирените винаги се излъчва и гласово съобщение. Изграждането на системата за ранно предупреждение започна още по времето на тройната коалиция. Тогава съществуваше Министерство на извънредните ситуации. За системата бяха похарчени десетки милиони без особена яснота за какво отиват. В следващите години харченето продължи. Справка в агенцията за обществени поръчки сочи, че през 2014 г. МВР е похарчило около половин милион лева, за да обучи служителите си как да работят с въпросната система.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: "Асарел-Медет"АД е еталон за мениджърско управление и дългосрочна визия за развитие

Добри Митрев: От квотите няма да спечелят нито хората с увреждания, нито фирмите

Наемане на работа на граждани на трети държави – един от пътищата за преодоляване на недостига на работна сила на българския трудов пазар


Предстоящи събития

28 август: Пресконференция „Преките чуждестранни инвестиции в България 2007-2017 г.“

6-8 септември: Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германският министър на финансите Олаф Шолц очаква преди края на годината държавният дълг на страната му да намалее до под определения в Европейския съюз праг. Тази седмица бяха публикувани данни, според които силно разрастващата се германска икономика генерира рекорден бюджетен излишък. Дългът на Германия ще спадне под 60 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), което досега се прогнозираше да стане през 2019 година, посочи Шолц в изказване в деня на отворените врати на министерствата в Берлин. Министърът обаче отново изтъкна ангажимента на Германия да спазва критериите от Маастрихт, един от които - за държавния дълг - беше нарушен от много страни след финансовата криза през 2008 година. Договорът изисква страните членки на Европейския съюз да поддържат бюджетен дефицит под 3 процента от брутния вътрешен продукт и държавен дълг до 60 процента.

Източник: Reuters

Америка

САЩ и Китай разшириха своята търговска война, като взаимно си наложиха наказателни мита от 25% върху стоки за $16 млрд. в момент когато техни представители на средно ниво подновиха преговорите във Вашингтон. Така двете най-големи икономики в света вече имат мита върху продукти за общо над $100 милиарда, които си наложиха от началото на юли по принципа „око за око“, като се очакват още такси върху вноса. Китайското министерство на търговията заяви, ме Вашингтон „остава твърдоглав“ с влизането в сила на последните наказателни мита от днес. И обяви реципрочен отговор. „Китай ще продължи да взема необходимите контрамерки“, посочи ведомството в кратко съобщение, в което се обявява, че Пекин ще внесе жалба срещу последните мита в Световната търговска организация (СТО). Президентът Доналд Тръмп заплаши да наложи мита върху почти всички китайски стоки, чийто годишен внос в САЩ е над $500 млрд., ако Пекин не промени практиките си в областта на интелектуалната собственост, програмите за субсидиране на промишлеността и структурата на митата и не започне да купува повече US стоки.

Източник: Reuters

Азия

Правителството на специалния административен район Хонконг обяви, че хонконгският участък на високоскоростната жп линия „Гуанджоу-Шънджън-Хонконг" (XRL) ще бъде пуснат в експлоатация официално на 23 септември. Тя ще се свързва с държавната високоскоростна жп мрежа и предлага директни влакове до 44 дестинация в континентален Китай. Официален представител информира, че първият влак ще потегли в 7:00 ч на 23 септември от гара Западен Коулун за Шънджън, като цената на билета за втора класа ще бъде 86 хонконгски долара или около 11 щатски долара. Директни линии до 44 дестинации в континентален Китай също ще бъдат пуснати. Шест от тях са за кратки маршрути, като Шънджън и Гуанджоу, а останалите 38 ще достигат градовете Пекин, Шанхай, Ухан и др.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
24.08.2018
Dow Jones Industrial
25 790.35 (133.37)
Nasdaq Composite
7 945.98 (67.52)
Стокови борси
24.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.68
Heating oil ($US/gal.)2.2100
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.9700
Gold ($US/Troy Oz.)1 212.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.82
Platinum ($US/Troy Oz.)791.90
Hogs (cents/lb.)51.42
Live cattle (cents/lb.)107.20

       Опознай България

Христо Г. Данов

Христо Г. Данов е български учител, книжовник, основател на организираното книгоиздаване в България. Роден е на 27 август 1828 г. в град Клисура. Учи в Панагюрище, а по-късно и в Копривщица при Найден Геров и Йоаким Груев. Работи като учител. Основава класното училище и читалището в Клисура. През 1857 г. заедно с учителя Ячо Трувчев и книговезеца Нягул Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“. Постепенно дружеството прераства в книжарница и издателство. През 1862 година то се преименува на „Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие”. Като съдружник се включва и Йоаким Груев. Основават се клонове в Русе, Велес, София и Лом. От 1878 г. започва да издава първия общобългарски вестник, наречен „Марица“. Христо Данов е автор и издател е на таблици, буквари и учебници. Приет е за дописен член на Българското книжовно дружество през 1881 година, а през 1900 г. е избран и за почетен член. През 1882 г. става народен представител в Областното събрание на Източна Румелия. От 1 февруари 1897 до 2 юли 1899 г. е кмет на гр. Пловдив, като за работата си като кмет Данов отказва да получава заплата. По време на неговия мандат е изработен първият градоустройствен план на Пловдив от архитект Йосиф Шнитер. Христо Г. Данов умира на 11.12.1911 г. и е погребан в църквата “Св.Богородица”. Дановата къща се намира в Стария град в Пловдив и в нея е подредена специална експозиция, посветена на българското книгоиздаване.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.08.2018
Българска версия: 29748, Английска версия: 2919

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999