Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 15 май 2018 г., брой 4708
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(15.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21649
USD   1.63149
CHF   1.63463
EUR/USD   1.1988*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автостарт АД - Самоков
Астериана АД - София
Бейвю хайтс АД - София
Бимекс Инженеринг АД - Пловдив
Винпром АД - Велико Търново
Дечи Са ЕАД - София
Дионисий АД - Никопол
Еко 99 АД - Плевен
Кента АД - Омуртаг
Логистика АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Благоевград
Мототехника и автосервизи АД - Стара Загора
Предприятие за производство на мебели АД - София
Свежест 95 АД - Плевен
Специализирана болница за рехабилитация "ЯгодаМед АД - Ягода
Трафосервиз АД - София
Тритон И & И АД - Пловдив
Търговия на едро 98 АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на 20-о място в Европейския съюз (ЕС) по дял на инвестициите от БВП, показват данни на "Евростат" за 2017 година. През миналата година вложенията на частния и публичния сектор в страната са достигнали 19,2% при 18,6% през 2016 г., 21% през 2015 г. и малко над 21 на сто за всяка от годините между 2012 и 2014-та. От 2002 г. насам най-висок е бил този дял през 2008 г. - 33%. Общите инвестиции (публични и частни) в ЕС през 2017 година са достигнали почти 3,1 трлн. евро. Строителството има заслуги за почти половината от тези инвестиции, 31% е делът на секторите машини и оборудване плюс оръжейни системи (31%), следвани от продуктите, обект на интелектуална собственост, с 19%. Последната категория показва най-бърз ръст като дял от общите капиталови инвестиции. Общите инвестиции са достигнали дял от 20,1% от БВП през 2017 г. при 22,4% десет години по-рано, което е намаление от 2,3%.

Източник: Дума

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България нарастват към края на март 2018 година с 35,2 хиляди, или с 1,5% спрямо последното тримесечие на предходната година, като достигат 2,31 милиона, съобщи Националният статистически институт Спрямо края на четвъртото тримесечие най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" – с 4,8%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – с 4,5% и в "Селско, горско и рибно стопанство" – с 4,2%, докато най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейността "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – понижение с 0,8 на сто. Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" (22,4%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (17,1%).

Източник: БНРДружества
Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Милки Груп Био ЕАД - София   148 547  
  2   Лъки 2003 ООД - София   27 637  
  3   Бинер Експорт ООД - Благоевград   17 109  
  4   Костадинов-Райков-Фивепи ООД - София   13 968  
  5   Сибила 2000 ЕООД - София   13 664  
  6   Маклер Класик ЕООД - София   13 531  
  7   Юкон - Богданов ООД - Аспарухово - Вн   12 235  
  8   Лактос България ООД - Бургас   11 358  
  9   Алба Плюс ЕООД - София   11 067  
  10   Млечна промишленост-Хасково ЕООД - Пловдив   10 846  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 14.05.2018
  Обща стойност (BGN): 698 400.88  
Брой търгувани компании: 24
Premium 104 586.79
Standard 31 136.95
АДСИЦ 55 690.63
Облигации 506 986.50
Най-голяма промяна в цените
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София -7.10 %
Свилоза АД - Свищов 2.27 %
BaSE - Акции: 2 169.10
BaSE - АДСИЦ: 507 420.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Повечето от държавните предприятия от военнопромишления комплекс отчитат добри резултати за 2017 г., само показателите на „Терем“ продължават да се влошават. Според данните сопотското дружество „ВМЗ" ЕАД реализира общо приходи от оперативна дейност за 524 млн. лв., при 510 млн. за 2016 г. Приходите от продажби са в размер на 451 млн. лв. за миналата година и 494 млн. лв. за 2016 г. Печалбата преди данъци е в размер на 166 млн. лв. Броят на служителите през 2017 г. достига 4 576 работници, като се увеличава с близо 1 000 души спрямо 2016 г., когато са били 3 631. Съответно разходите за персонал са били в размер на 49 млн. лв. за 2017 г., при 37 млн лв. за 2016 г. През 2017 г. приходите на „Кинтекс“ ЕАД от продажби на стоки със специално предназначение са на стойност 322,6 млн. лв., което е ръст с 304% спрямо 2016 г., което види до ръст на печалбата до 16,485 млн. лв. Миналата година са подписани договори с Министерството на отбраната на Индия на стойност 15,897 млн. долара, изпълнението на които вече е започнало. Тази година предстои подписването на нови договори за 76,477 млн. долара. Най-големите търговски партньори на „Кинтекс“ ЕАД са Индия и Алжир. Работата на индийския пазар се осъществява в условията на силна конкуренция от страна на западноевропейски и руски производители на военна продукция, които развиват усилена иновативна дейност, пише в доклада на компанията.

Източник: investor.bg

„Инвестбанк“ АД, която спечели в процедурата за придобиване на 100% от банка „Виктория“, планира да увеличи капитала си с 10 млн. лв чрез емитиране на нови акции. Финансовата институция възнамерява да издаде 10 млн. нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка, равна на тяхната продажна цена. За 19 юни 2018 г. е насрочено Общо събрание, на което акционерите ще гласуват предложението. Към края на миналата година „Инвестбанк“ е с активи в размер на 1.982 млрд. лв. Капиталът ѝ е 181.7 млн. лв., а печалбата - 229 хил. лв.

Източник: economic.bg

Канадската Mundoro Capital, която търси и проучва руди в югоизточната част на България, е предоставила опция на друга компания да придобие оловно-цинковия й проект "Саже", който е част от площта "Звезда" в югоизточната част на страната. Името на партньора в евентуална сделка не се посочва, но се разбира, че става дума за непублична компания, която не е свързана с Mundoro. Според условията на сделката въпросната компания ще направи за своя сметка най-малко 1000 метра сондажи на мястото и след това ще разполага с един месец, за да потвърди писмено желанието си да купи проекта от Mundoro. При сключване на договор дружеството ще заплаща на Mundoro авансови такси в началото на всяка година до започване на добива. След това Mundoro ще получава 2% от т.нар. net smelter returns, т.е. приходите от продажбата на метал. Компанията държи правата за проучване в над 10 площи в България, Сърбия и Мексико, а основният й фокус са медно-златните находища. Проектът "Саже", който се намира в района на Кърджали, е проучван през 60-те години на миналия век и е експлоатиран като находище на олово и цинк (с мед и сребро като странични продукти) в продължение на 8 години до 1992 г.

Източник: Капитал

Мелничният комбинат във Велико Търново на подсъдимия по мегаделото „Недосегаемите” Младен Милков е продаден от съдия-изпълнител за 4 595 806 лева в полза на банка кредитор. Преди година самият Милков поиска от Окръжния съд в старата столица производство по несъстоятелност за фирмата си „Спринк“ ЕООД, която държеше мелницата и други имоти в Полски Сеновец. Молбата e заради неплатежоспособността на дружеството, което има активи за 60 млн. лв., обаче те осма година са под запор от държавата по дело за незаконно придобито имущество. Фирмата на Милков постепенно натрупала 7 млн. лева кредити към банка, които не може да покрива с имущество, защото е под запор. С въпросната молба се искаше и спиране на изпълнително дело срещу същата фирма от банката кредитор и налагане на предварителни обезпечителни мерки. Милков предявил претенции срещу публичната продан като в жалба до Окръжния съд във Велико Търново заявява, че сумата, за която е продадено предприятието не е реална, а силно занижена. Магистратите обаче са отхвърлили жалбата като неоснователна, решението е окончателно и банката вече е собственик на мелничния комбинат.

Източник: Борба - Велико Търново

Китайският конгломерат „Ситик Констракшън“ проявява инвестиционен интерес към изграждането на тунела под Шипка и автомагистралата Русе - Велико Търново. Това стана ясно на среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков с представители на китайската компания. В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за подписване на меморандум за сътрудничество, включващ конкретни параметри за публично-частно партньорство. За напредъка на бизнес отношенията между България и Китай ще допринесе и предстоящият форум 16+1 в София - инициатива, целяща да поощри сътрудничеството между Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа, чийто домакин ще бъде София.

Източник: Монитор

Регулирана информация

Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

16 май: Обучение "Въведение в Blockchain технологията"

17 май: Церемония по награждаването на победителите в конкурса „ИН-5“

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френската индустриална група Saint-Gobain се отказва от борбата за контрол над швейцарската химическа компания Sika, съобщава Financial Times. Строителната компания направи оферта от 2.3 млрд. евро за контролния пакет акции на Sika през 2014 г. Saint-Gobain ще се откаже от придобиването в замяна на изплащане, което ще бележи края на една от най-спорните битки за поглъщане в Европа. Според условията на договорената сделка Saint-Gobain все пак ще придобие дял от компанията. Настоящите собственици на базираната в Швейцария Sika – фамилия Букар, са решили да продадат контролния дял в компанията чрез холдинга Schenker Winkler Holding AG, който притежава 16.2% от акциите на Sika и 52.4% от книжата с право на глас. Споразумението ще позволи на Saint-Gobain да реализира печалба от сделката, като запази около 10% от акциите на Sika. Сделката също така позволява на семейство Букар, които са наследници на основателя на Sika Каспър Уинклър, да напуснат компанията.

Източник: FT

Америка

Royal Bank of Scotland (RBS) ще плати 4.9 млрд. долара на американските власти за прекратяването на съдебен спор по обвинения за злоупотреба с продажбата на ипотечно обезпечени облигации, съобщава Reuters. Условията на настоящото споразумение предвиждат по-малка от очакваното глоба. От RBS заявиха, че 3.46 млрд. долара от сумата ще бъдат покрити от наличностите на банката, докато останалите 1.44 млрд. долара ще бъдат осчетоводени като разход за второто тримесечие на годината. Споразумението ще сложи край на последния от правните спорове, възникнали след икономическата криза, които от години влияят негативно върху акциите на банката. Въпреки това санкцията от 5 млрд. долара ще окаже силен отрицателен ефект върху финансовите резултати на институцията, която от известно време се опитва да подобри маржовете си на печалба и да удовлетвори инвеститорите си.

Източник: Reuters

Азия

Технологичната компания Хеrох прекрати придобиването си от японската Fujіfіlm, след като постигна споразумение с инвеститорите Карл Айкан и Дарвин Дийсън, съобщава ВВС. Двамата държат 15% от фирмата, като бизнесмените се обявиха против сделката н Fujіfіlm за 6,1 милиарда долара. Според тях това предложение е "подценяващо" за Хеrох. Решението дойде след месеци на спорове. В резултат на тях в началото на май беше освободен изпълнителният директор на Хеrох Джеф Джейкъбс. Това се случи и с шест от членовете на борда на директорите. От компанията посочват, че сделката няма да бъде извършена отчасти заради закъснението на японската фирма в предоставянето на необходимите одити. Споразумението между Хеrох и Fujіfіlm трябваше да създаде обединено дружество на обща стойност от 18 милиарда долара. Нейните акции щяха да се търгуват на борсата в Ню Йорк, а централните офиси щяха да бъдат в Кънектикът и Токио.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
14.05.2018
Dow Jones Industrial
24 899.41 (68.24)
Nasdaq Composite
7 411.32 (8.43)
Стокови борси
14.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.00
Heating oil ($US/gal.)2.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8300
Unleaded gas ($US/gal.)2.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 311.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)910.40
Hogs (cents/lb.)78.72
Live cattle (cents/lb.)101.90

       Опознай България

Гео Милев

Георги Мильов Касабов е роден на 15.01.1895 в Раднево в учителско семейство. През 1907 г. в детското вестниче "Славейче" е отпечатано първото му стихотворение. Като ученик в Старозагорската гимназия издава ръкописни вестници, съставя сборници, които сам илюстрира, пише хумористични, патриотични и интимни стихотворения; подписва се Гео Милев, Гео Касабов, Георги Милич, Гео Милич. Следва романска филология в Софийския университет, продължава образованието си в Лайпциг. През декември 1913 г. в сп. "Листопад" се появяват първите му публикации. През Първата световна война е изпратен като старши подофицер в 34-и троянски полк, който е на позиция при Дойран. На 29.ІV.1917 неговият пост е открит от англичаните и е подложен на артилерийски огън. Милев е тежко ранен в черепа и загубва дясното си око. След като се завръща в София, Гео Милев издава списание "Везни" (1919-1922), което се оформя като трибуна на символизма и експресионизма в България. През 1924 започва да излиза сп. "Пламък". В него излиза поемата “Септември", заради която списанието конфискувано, а Милев е даден под съд. През януари 1925 г. списанието е забранено. На 14 май 1925 Гео Милев е осъден на 1 година тъмничен затвор, глоба от 20 000 лв. и лишаване от граждански и политически права за 2 години. Той решава да обжалва делото пред Апелационния съд, но на 15 май е арестуван от полицията и изчезва безследно, убит и заровен в общ гроб.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.05.2018
Българска версия: 30054, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999