Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 февруари 2018 г., брой 4640
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22481
USD   1.57007
CHF   1.68157
EUR/USD   1.2457*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Огнеупорни глини АД - Плевен
Пневматика Серта АД - Кърджали
Холдинг Център АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2017 г. се запазва тенденцията към намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси се свива до 10,2%, докато в края на септември беше 11,4%, съобщават от Българската народна банка (БНБ). Гуверньорът на БНБ Димитър Радев обяви, че нивото на лошите заеми спада, но все още е над средноевропейското. Към 31 декември 2017 г. лошите заеми възлизат на 8,292 млрд. лв. (при 9,305 млрд. лв. към 30 септември 2017 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също се понижава и в края на периода възлиза на 4,208 млрд. лв., или 5,5% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 5,9% в края на септември).

Източник: investor.bg

Работодатели поискаха отпадане или промяна на ограничението общият брой на граждани от трети държави, работещи за местния работодател, да не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани. Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от председателя на АИКБ Васил Велев и от заместник-председателя на БСК Димитър Бранков. Необходимо е заложеното ограничение да отпадне или да се увеличи от 10 на сто до 30 на сто, според АИКБ. От БСК смятат ограничението да се измени от 10 на 20 на сто от средносписъчния състав. Бизнесът аргументира предложенията с нуждите на пазара на труда. Поради неблагоприятните демографски тенденции, на сто напуснали пазара на труда, влизат едва шейсет и трима, а пет -шест заминават за чужбина.

Източник: Дарик радиоКонцесии

Правителството разреши на „Пирин БМК“ ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на кафяви въглища от находище „Ораново“. Договорът за концесия на въглищното находище беше сключен през април 2005 г. Срокът на концесията е 35 години. Условията по концесионния договор остават без промяна. Промяната е поискана от досегашния концесионер на рудника „Балкан МК“. "Пирин БМК" е 100% собственост на "Балкан МК". Новото дружество е основано в края на 2017 година с основна дейност търговско представителство и посредничество, строителство, проектиране и т. н. Уставният капитал е 1000 лева.

Източник: Струма

Дружества
Производство на обувки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Винтаж ЕООД - Пещера   21 864  
  2   Галп ЕООД - Кюстендил   9 636  
  3   Гидо ООД - Пещера   8 402  
  4   Джампи ООД - Хаджидимово   6 772  
  5   Рива Шуус ООД - Добрич   6 526  
  6   Италбул Шуус ЕООД - София   6 357  
  7   Техномат Меркурий ЕООД - Габрово   5 439  
  8   Еспансионе ООД - Кюстендил   5 433  
  9   ТПК за инвалиди Здравоход - Габрово   4 010  
  10   Фадо МТД ЕООД - Пловдив   466  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 31.01.2018
  Обща стойност (BGN): 539 427.69  
Брой търгувани компании: 45
Premium 329 594.29
Standard 131 513.67
АДСИЦ 75 759.73
Структурирани 2 560.00
Най-голяма промяна в цените
Българо-американска кредитна банка АД - София 9.70 %
Булгартабак холдинг АД - София -9.33 %
BaSE - Акции: 2 599.14
BaSE - АДСИЦ: 864.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Софийският университет и Българската академия на науките ще получат 128.7 млн. лв. за изграждане на научни центрове за върхови постижения от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Двете институции са били одобрени от оценителната комисия към Изпълнителната агенция НОИР в три от 4-те области на програмата. В четвъртата област - здраве - одобрен кандидат няма, което означава, че страната ни губи възможността да изгради научен център в сферата на медицината за 70 млн. лв. По компонент "мехатроника и чисти технологии" е класиран проектът на Института по обща и неорганична химия на БАН, чийто бюджет е 69.1 млн. лв. В областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии е одобрен проектът за научен център на СУ - той е за 29.7 млн. лв. Софийският университет, но като водеща организация в консорциум "Наследство БГ", ще бъде бенефициент и по третия компонент на програмата - "нови технологии в креативните и рекреативните индустрии". За целта вузът и партньорите му ще получат също 29.7 млн. лв. Четвъртата област - индустрия за здравословен живот и биотехнологии, за която страната ни можеше да получи 70 млн. лв. за изграждане на научен център - остава без одобрен кандидат, тъй като никой не отговарял на условията.

Източник: Сега

Приходи в размер на 470 млн. лв. да бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2018 г., е предвидено в бюджета на фонда. Близо половината от тези приходи – 220 млн. лв., се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на Националната електрическа компания, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през м. юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове.

Източник: Банкеръ

Мобилният оператор "Теленор България" отчете спад в приходите, печалбата и абонатите, но продължаващ растеж на средния месечен приход от потребител (ARPU) за последното тримесечие на 2017 г. Приходите на "Теленор" за последното тримесечие са намалели с 1% до 178 млн. лв., но са отчели леко увеличение за цялата 2017 г. - с 1.5% до 675 млн. лв. Спадът през октомври, ноември и декември се дължи на по-ниските постъпления от месечни такси и трафик. Положителен сигнал са по-високият оборот от продажби на устройства. Операторът остава с най-висок среден приход на потребител (ARPU) в България - 13.6 лв. за цялата година и 14 лв. за последните три месеца на 2017 г. Но той е недостатъчен, за да се "преодолее ефектът от спада в броя абонати, особено в предплатения сегмент". За последното тримесечие те са намалели с 80 000, като причината според Telenor са сезонни фактори и продължаващото свиване на пазара на предплатени услуги. За цялата година спадът е с 8% до 3.153 млн. души. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието е намаляла с 10% до 56 млн. лв., а за годината с 1.6% до 247 млн. лв.

Източник: Капитал

Монбат АД отчита на индивидуална база през 2017 г. нетни приходи от продажби на стойност 351,2 млн. лв., което представлява повишение от 2,42% в сравнение с реализираните приходи към края на декември предходната година. Реализираната печалба преди облагане с данъци e в размер на 7,8 млн. лева, като намалява с 61,2% на годишна база. Индивидуалната нетна печалба на Монбат е в размер на 7 млн. лв. и регистрира понижение от 61,45% в сравнение с година по-рано. Към края на декември EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) се свива с 43,86% до 14,6 млн. лв. В същото време EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) е на стойност 8,6 млн. лв., като се понижава с 58,3% за година. За цялата 2017 година дружеството е реализирало общо приходи от чужбина в размер на 123, 6 млн. евро, които представляват 68,85% от общите нетни приходи от продажби. Основен пазар на Монбат е Франция с над 21 млн. евро приходи от продажби, което представлява 17,05% от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Източник: investor.bg

Стартираха поканите за газификация в Смолян. Процедурата бе забавена 2 г. заради обжалвания. Компанията "Райков сервиз" ООД получи 35-годишна лицензия за доставка и разпределение на природен газ от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Плановете са заради отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ да се осъществява по т.нар. технология „Виртуален газопровод“. Това означава доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи. Инвестицията е заложена да се направи в два периода - до 2020 г., когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021 до 2025 г., когато обект на интервенция ще са големите села в общината - Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда. Инвестиционната програма включва изграждането на близо 29 км газоразпределителна мрежа с прилежащите съоръжения на обща стойност 3 546 300 лева в периода до 2020 г. и изграждане на 35,2 км мрежа за 2 807 730 лева до 2025 г.

Източник: Марица       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

1 февруари: Среща с браншови организации във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи предложение да се повиши сътрудничеството между държавите в ЕС при извършването на оценки на здравните технологии. По-голямата прозрачност ще позволи на пациентите да вземат информирани решения, като им се осигури достъп до данни за новите технологии. Извършването на повече оценки би могло да доведе до появата на нови здравни средства, които да достигат по-бързо до пациентите. За националните власти това означава да разполагат с възможност да определят политиките по отношение на своите здравни системи въз основа на по-надеждни доказателства, се допълва в съобщението на ЕК. Предложеният регламент обхваща нови лекарствени средства и някои нови медицински изделия, като предоставя основа за трайно сътрудничество на равнището на ЕС в областта на съвместните клинични оценки в тези области.

Източник: Reuters

Америка

През ноември 2017 година икономиката на Канада отбеляза най-силен растеж от шест месеца насам благодарение на подем във всички по-важни сектори - от промишлеността и добива на петрол и природен газ, до сектора на недвижимите имоти, показват данни на официалната канадска статистика. Брутният вътрешен продукт на Канада се повиши през ноември с 0,4% на месечна база до 1,769 трлн. канадски долара (около 1,427 трлн. американски долара) след стагнация през октомври, потвърждавайки осредните очаквания на финансовите пазари от отбелязвайки най-добра експанзия от май 2017-а година. Подкрепа за икономическия подем през ноември оказва нарастването с 0,8% при индустриите, свързани с производството на стоки, като промишленият сектор скочи с 1,8%, отбелязвайки най-солиден растеж от февруари 2014-а година благодарение на увеличаване на производството на автомобили и на части за тях.

Източник: Associated Press

Азия

Великобритания ще се опита да сключи споразумение за свободна търговия с Китай след Brexit. Лондон смята, че може да се възползва от нарастващите потребители от средната класа и бързо разрастващия се сектор на услугите във втората по големина икономика в света. "Китай е страна, с която искаме да сключим търговска сделка", заяви премиерът Тереза Май на път към Ухан - университетски град, където тя ще обяви образователни сделки на стойност 500 млн. паунда. "Mисля, че междувременно можем да направим повече ... по отношение на възможните бариери пред търговията и отварянето на пазарите, за да се гарантира, че британските предприятия са в състояние да осъществят добра търговия в Китай", добави тя. Едва 3.1% от британския износ през 2016 г. е насочен към Китай в сравнение с 43% за Европейския съюз.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
31.01.2018
Dow Jones Industrial
26 149.39 (72.50)
Nasdaq Composite
7 411.40 (9.00)
Стокови борси
31.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.89
Heating oil ($US/gal.)2.0700
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)1.9000
Gold ($US/Troy Oz.)1 344.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.27
Platinum ($US/Troy Oz.)1 003.50
Hogs (cents/lb.)72.25
Live cattle (cents/lb.)122.92

       Опознай България

Св. Трифон (Трифон Зарезан)

На 1 февруари българската православна църква почита паметта на Свети мъченик Трифон, един от най-славените светци-лечители, живял през III в. По времето на гоненията срещу християните при римския император Траян Деций (249-251) Трифон е арестуван, подложен е на мъчения и е обезглавен. По българските земи Свети Трифон се тачи като покровител на лозарите, кръчмарите и градинарите. Наречен е Зарезан, защото се празнува в началото на пролетния сезон, когато се започва резитбата на лозята. Празникът се свързва с древен празничен ритуал, наследен от траките. Облечени празнично, лозарите подрязват лозите и ги поръсват с вино за добра реколта, след което всички се събират около празничната трапеза. Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци — 1, 2, 3 февруари. Те се празнуват както следва: 1 февруари — Трифоновден; 2 февруари — Сретение Господне и 3 февруари — Свети Симеон.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.02.2018
Българска версия: 29931, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999