Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
21.01.2019

БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане


БСК

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява още веднъж своята принципна подкрепа за всички мерки, които биха могли да доведат до модернизиране и подобряване ефективността от дейността на Централен депозитар АД (ЦД) като основна институция на българския капиталов пазар в услуга на бизнеса и гражданите.

За съжаление, представената Концепция не само, че няма да доведе до подобряване дейността на ЦД, а ще създаде изключително опасни и противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост от български граждани. Изразяваме тревогата си от това, че подобни мерки и действия представляват неприемлива обществена несправедливост към всички български граждани, придобили ценни книжа от процеса на масовата приватизация в България.

Предлагаме на Вашето внимание следните бележки и предложения на БСК по законопроекта:

1. Споделяме аргументите на авторите на Концепцията, че „…част от притежателите на тези сметки, които са проявили интерес към книжата, не са предприели действия по управлението им, тъй като свързаните с това разходи (за прехвърляне по подсметка на инвестиционен посредник, включително при унаследяване, както и за съхранение и продажба) в повечето случаи са по-високи от стойността на самите ценни книжа.“

За съжаление, до момента ЦД нито е предприела, нито в представената Концепция предлага ефективни мерки за разрешаване на проблема. Не е реализирана и не се предлагат конкретни мерки за обвързване на регистрите на ЦД с ЕСГРАОН и услугите на НАП, за които се ползва безплатен персонален идентификационен код (ПИК).

2. При констатация, че „…Публичните дружества от масовата приватизация, по предоставените данни от ЦДАД, са 91 от общо 265, непубличните дружества от масовата приватизация са 545 от общо 942. Тази информация следва да се актуализира и синхронизира между регистрите на ЦДАД и КФН..“ авторите на Концепцията не предвиждат и не предлагат мерки за обвързване регистрите на ЦД с тези на Търговския регистър.

3. Не приемаме, че изпълнението на предвидените мерки за преодоляване на посочените проблеми трябва да се прехвърлят на държавата („В настоящата концепция се прави опит за преодоляване на дългогодишния проблем със „спящите акции“, за което са предвидени следните действия от страна на държавата:“).

4. Считаме, че провеждането на „активна национална информационна кампания“ е безпредметна и би била абсолютно неефективна, ако не е обезпечена с решения, които да улеснят достъпа до информация и да създадат обоснован икономически интерес за гражданите и бизнеса.

5. Предложението за задължаване „всички акционери в публични дружества с лични сметки в ЦДАД, т.е. водени в Регистър А, да предприемат действия и да ги прехвърлят по подсметка при инвестиционен посредник в Регистър Б,“ на практика ще натовари гражданите с допълнителни такси, които допълнително ще обезсмислят тяхната мотивация за активиране на т.нар. обездвижени акции.

6. Категорично възразяваме срещу предложението за отнемане собствеността на гражданите чрез прехвърлянето на техните акции за управление от „специално създаден за целта фонд“. След продажбата на дяловете им пък се предлага внасянето на паричната равностойност в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. Неудачно е и предложението „изборът на управляващо дружество да се извърши от Управителния съвет на Сребърния фонд (УС на СФ), чрез конкурсна процедура, съобразно критерии за подбор, предложени от УС на СФ“.

7. Като представителна организация на работодателите, сме учудени и от факта, че подобна „Концепция“ изобщо не е обсъждана от създадения Съвет за развитието на капиталовия пазар в България, към който изрично сме направили предложение за участието в него на Министерството на икономиката и Министерство на финансите, за да не се допуска подобна междуинституционална несъгласуваност.

На основание горното, Българската стопанска камара изразява своето несъгласие с представената Концепция и се обръща към Вас с настояването за нейното цялостно преработване, съгласуване в Съвета за развитие на капиталовия пазар, едва след което да бъде представена отново за обществено обсъждане.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

Бизнес - всички публикации
 23.07.2020: България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света
 30.06.2020: Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене
 19.06.2020: България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница
 10.06.2020: От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци
 05.06.2020: Стокообменът на България - тенденции и аномалии
 01.06.2020: Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане
 12.12.2019: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни
 21.01.2019: БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане
 12.10.2018: НАП мести топ на Н-18, бизнесът е на ход…
 10.11.2017: БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси
 15.01.2016: Ефективността на МВР в числа
 21.12.2015: Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса
 27.11.2015: Прекомерните количествени натрупвания в нормативната уредба никога не водят до качествени изменения в българската бизнес среда
 25.05.2015: Българската икономика се маргинализира и деиндустриализира
 27.02.2015: С над 150 млн.лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ
 13.02.2015: Кой печели от предстоящата борсова паника на пазара за земеделска земя – кой, кой…?
 21.10.2014: Как се променя технологичния бизнес в България отразен в Топ_100 (2008-2013)?
 10.07.2014: Мястото на България в световния износ през 2013
 03.04.2014: БСК алармира за продължаваща политическа корупция, пазарни злоупотреби и неработещи институции
 11.12.2013: До кога с политическите назначения в държавните търговски дружества?
 05.12.2013: Отново странен избор на проекти в ОП "Конкурентоспособност"
 12.07.2013: 130 години застраховане в България
 15.10.2010: Представителите на българския капиталов пазар пак се събраха, поприказваха и решиха, че … държавата трябва да им свърши работата и да направи пазара по-атрактивен
 12.05.2010: Уникален шанс за българския бизнес – изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони
 16.03.2010: Сериозни размествания в пазарните позиции на месопреработвателните фирми в България
 05.03.2010: Държавата загърби бизнеса в кризата
 02.03.2010: Водещите предприятия в България от подсектор "Строителство на сгради и строителни съоръжения"


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

 България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света 23.07.2020
 Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене 30.06.2020
 България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница 19.06.2020
 От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци 10.06.2020
 Стокообменът на България - тенденции и аномалии 05.06.2020
 Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане 01.06.2020
 MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни 12.12.2019
 БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане 21.01.2019
 НАП мести топ на Н-18, бизнесът е на ход… 12.10.2018
 БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси 10.11.2017


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.