Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Професионален празник на пожарникарите

На 14 септември пожарникарите в България честват своя професионален празник. На 14.09.1905 г. е проведен Първият пожарникарски събор, който слага началото на организираното пожарно дело у нас. Днес Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” е специализирана служба на МВР за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасене и аварийно-спасителна дейност. Пожарогасителната дейност включва: определянето на способите, начините и средствата за пожарогасене, разработване на планове за ликвидиране на произшествията, незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар, ограничаване и ликвидиране на пожара, спасяване на хора и имущество, оказване на първа медицинска помощ на пострадалите. Освен пожарогасителна дейност, тази служба осъществява и аварийно-спасителна дейност, държавен противопожарен контрол, събиране, обработване, използване и предоставяне на информация за пожарна и аварийна безопасност и научно-приложна дейност. Службата регистрира и отчита възникналите пожари, аварии и бедствия, ликвидирани от нея, анализира събраната информация за ликвидираните пожари, аварии и бедствия и набелязва мерки за тяхното предотвратяване, анализира състоянието на противопожарната и аварийно-спасителната техника, въоръжение и гасителни средства. Освен това службата извършва технически експертизи за пожари и аварии, разработва методи и средства за предотвратяване на пожарите, разработва научно-приложни продукти за нуждите на МВР, както и документация, свързана с научно-информационното обслужване в областта на пожарната и аварийна безопасност.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.09.2021
Българска версия: 29949, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.