Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Пеещи скали

Пеещи скали е името на един от деветте резервата разположени на територията на Национален парк Централен Балкан. Резерватът е създаден на 11 юли 1979 г. с цел опазването на разнообразните скални образувания и на вековните букови гори, които се намират на територията му – около 1 466 хектара. Тук са представени алпийският и субалпийският растителен пояс. Среща се характерна пасищна и храстова растителност, която покрива най-високите части на защитената територия. Пеещи скали е типичен горски резерват, като характерни за резервата са горите от ели, явор, ясен и габър. Животинския свят е изключително богат. Много голям е броя на животните, включени в списъци на редки или застрашени от изчезване животни. В миналото разпространена е била и дивата котка, но вследствие човешката намеса популацията на този вид е намаляла. Пеещи скали обхваща целия водосборен басейн на река Росица, която е най-големият ляв приток на река Янтра, както и части от землищата на селата Стоките и Кръвеник, в община Севлиево. Пеещи скали е наречен така в чест на чудния феномен - скалните образувания по билото в източните части на Калоферската планина и тяхната загадъчна песен с гласа на ветровете.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.