Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита

На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в областта на растителната защита, обявен с Решение на Министерски съвет от 28 септември 2005 г. Денят на растителнозащитника за първи път е тържествено честван на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110 годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита. VІІ-то обикновено Народно събрание приема "Закон за мерките против филоксерната зараза / чума на лозата / и за възстановяването на опустошените от нея лозя". Законът е утвърден с Указ на княз Фердинанд от 16 Януари 1896 година. С него се поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас. Национална служба за растителна защита /НСРЗ/ е специализиран орган към Министерство на земеделието и храните, отговорен за изпълнението на контролните и разпоредителни функции съгласно Закона за защита на растенията. Структурата и дейностите на НСРЗ са определени от Устройствен правилник, утвърден от министъра на земеделието и храните. (Снимка: www.nsrz.government.bg)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.