Брой 4954, 17.05.2019 г.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна
ЕИК: 103010965

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишен доклад за дейността за 2018 г.

Доклад на независимия одитор