Брой 4920, 25.03.2019 г.

Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
ЕИК: 103885422

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Оповестяване на счетовдната политика

Протокол от общо събрание на съдружниците

Декларация за истинността