Брой 2350/ 23.12.2008 г.
КОНКУРС ПРЕДОСТАВЯ НА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ
Т
ЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИРМЕНА КОНЦЕПЦИЯ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА СО2


Започналият през октомври иницииран и финансиран от Посолството на Великобритания проект “Изменение на климата и бизнес стратегии” е изпреварваща стъпка към изграждането на нов, бизнес ориентиран подход за намаляване емисиите на парникови газове. Проектът се реализира от Екофиз България в сътрудничество с Българска Стопанска Камара и Ютилитис Сървисиз.

Дейностите по проекта продължават.....

Бихме искали да Ви поканим да вземете участие в обучението
в гр. Русе на 30.01.2009 г. или гр. Стара Загора на 06.02.2009 г.

Целта на обученията е участниците да получат практическа информация за полезни инструменти и практики за намаляване на емисиите на СО2 и да изградят умения да ги използват реално, както в рамките на работните сесии, така и впоследствие. Акцент на обученията ще бъде и въвеждането на проактивни фирмени стратегии и развитието на иновативни продукти и услуги.

В рамките на обученията ще бъде проведен конкурс с цел подпомагане компаниите за установяване на техните нови бизнес възможности за намаляване CO2. Жури включващо представители от Екофиз България, Българската стопанска камара и Британското посолство ще определи победителя, а наградата ще бъде създаване на фирмена концепция въз основа на разработените от фирмите идеи за намаляване емисиите на СО2. Предоставената техническа помощ e на стойност 8000 лева и ще бъде осъществена от експерти на Ecofys.

Победителят ще бъде определен през февруари/март, а наградата ще бъде «реализирана» до края на месец март.

За допълнителна информация:
Владислава Георгиева
Екофиз България
+ 359 2 963 14 02
+ 359 878 817 444
e-mail: a.georgieva@ecofys.bg