Брой 1410, 18.04.2005 г.
 

Ръководство за Географски означения на продуктите,
изготвено от БСК със съдействието на Международния търговски център - Женева
(Март 2005 г.)

 

Географски означения

Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост

Закон за марките и географските означения

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Тарифи – марки и географски означения

Заявка за регистрация

Заявка за вписване на ползвател

Рискови географските означения

Статия на Института за потенциални технологични изследвания

СТО – Преговори за създаването на многостранен регистър на географските означения на вината и алкохолните напитки

Организация за мрежа от международни географски означения – Прес информация