ЕВРОПЕЙСКИ КАТАЛОГ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
И 
СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В сила от 1 януари 2002г.

(draft translation)

Европейска агенция по околна среда
www.epa.ie
 

Европейска агенция по околна среда 2001
Част от тази публикация може да бъде възпроизвеждана 
при условие, че източникът е указан

ЕВРОПЕЙСКИ КАТАЛОГ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
И 
СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В сила от 1 януари 2002 г.

Публикация на Европейска агенция по околна среда, Ирландия

Този документ не претендира да бъде и не следва да се счита за юридическа интерпретация на законодателството на ЕС и на Ирландия, на които той се базира.

Въпреки, че бяха положени всички усилия, за да се осигури точност на материала, съдържащ се в тази публикация, пълна точност не може да се гарантира. Нито Европейска агенция по околна среда (ЕАОС), нито авторите поемат отговорност за вреди и щети причинени, частично или изцяло, като следствие от действия на лице, или въздържане от действие, в резултат на съдържанието на тази публикация.

Служителите на ЕАОС участващи в изготвянето на този документ са Брайън Мийни и Шърли Мърфи.

ПРЕДГОВОР

През 1994 год. Бяха публикувани за пръв път Европейски каталог на отпадъците и Списък на опасните отпадъци като два различни документа. Тези списъци бяха използвани от Европейската агенция по околна среда за събиране на данни за отпадъците от 1995 год. и бяха приети в Ирландското законодателство чрез Закона за управление на отпадъците от 1996год. През 1996год. Европейската агенция по околна среда публикува единен списък включващ в себе си Европейския каталог на отпадъците и Списъка на опасните отпадъци.

Европейският каталог на отпадъците и Списъка на опасните отпадъци се използват за класификация на всички отпадъци и на опасните отпадъци и са предназначени да създадат единна система за класификация в пределите на ЕС. Те формират основата на всички задължителни доклади на национално и международно ниво, като някои от тях са свързани с издаване на разрешения и лицензи за отпадъци, национални база данни за отпадъци и транспорт на отпадъци. 

През 2000год. бе направена промяна на каталога на отпадъците и на списъка на опасните отпадъци, която влиза в сила от 01.01.2002год. Този нов комбиниран списък бе допълван до сега три пъти. Поради това се изискват и четирите документа, за да се получи цялостния списък. Документите не могат винаги да се намерят лесно и следване на последователността на допълненията би могло да бъде трудно.

Този документ представлява консолидирана версия на всичките четири документа. Този обединяващ документ е предназначен да улесни задачата за разбиране на законодателството свързано с класификация на отпадъците и на опасните отпадъци. Той може да се ползва за класифициране на всички отпадъци и на опасни отпадъци. Голяма част от уводния текст е възпроизведен изцяло от законодателството, като на определени места има обяснителни бележки. Източникът на възпроизведения текст е отбелязан ясно във всеки отделен случай. Бъдещите изменения на законодателството ще бъдат включени в следващите издания на този документ.

Този документ не претендира да бъде и не следва да се счита за юридическа интерпретация на законодателството на ЕС и на Ирландия, на които той се базира. Всички запитвания от такъв вид следва като първа инстанция да се отправят към националното законодателство.

Коментари към този документ се приветстват. Може да се използва формуляра “Коментари на ползвателя”, който е приложен в края на този документ.
 
 

Благодарности

Европейската агенция по околна среда благодари на Офиса за официални публикации на Европейския Съюз, Директорат А – отдел “Обслужване на автори, лицензи и права за възпроизвеждане”, за разрешението да възпроизведе текста от Официалния вестник на ЕС.
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Европейски каталог на отпадъците и Списък на опасните отпадъци

Европейският каталог на отпадъците и Списъкът на опасните отпадъци представени в този документ се основават на следното законодателство на ЕС:

Решение 2000/532/ЕС (Официален вестник OJ L 226, 6.9.2000, стр. 3)

И измененията му:

Решение 2001/118/ЕС (Официален вестник OJ L 47, 16.2.2001, стр. 1)

Решение 2001/119/ЕС (Официален вестник OJ L 47, 16.2.2001, стр. 32)

Решение 2001/537/ЕС (Официален вестник OJ L 203, 28.7.2001, стр. 18)
 
 

Този документ ще бъде осъвременен, тъй като се правят нови изменения.
 
 

Дата на въвеждане на новия списък

Европейският каталог на отпадъците и Списъкът на опасните отпадъци представени в този документ влизат в сила от 1 януари 2002г.

Всички доклади свързани с отпадъците за 2002год. и последващите години трябва да използват класификацията представена в този документ.

Всички доклади свързани с отпадъците за 2001год. и предишните години трябва да използват класификацията Европейски каталог на отпадъците и Списък на опасните отпадъци”, публикуван през 1996год. Документът от 1996год. ще продължи да бъде достъпен чрез публикациите на ЕАОС и страницата на агенцията (www.epa.ie) за ограничен период от време.
 
 
 
 

Определение за отпадък

Закони за управление на отпадъците 1996год. и 2001год.

Определението за отпадък е дадено в секция 4(1) на Законите за управление на отпадъците 1996год. и 2001год. като ”всяко вещество или предмет, който принадлежи в някоя категория отпадъци спесифицирана в Първа Част [на Закон за управление на отпадъците] или за настоящия период е включена в Европейския каталог на отпадъците, който притежателят изхвърля или възнамерява, или е длъжен да изхвърли, и всичко, което е изхвърлено или по друг начин се постъпва (отнася, третира) с него сякаш е отпадък, то следва по презумция да се счита за отпадък, докато не се докаже обратното”.

Пълния текст на определението, включително Първа Част, може да се прочете във Законите за управление на отпадъците 1996год. и 2001год. (достъпни чрез публикациите на Правителството или на интернет страницата на Главна прокуратура www.irlgov.ie).
 
 

Определение за опасен отпадък

Закони за управление на отпадъците 1996год. и 2001год.

Определението за опасен отпадък е дадено в секция 4(2) на Законите за управление на отпадъците от 1996год. и 2001год. Списъкът на опасните отпадъци представлява интегрална част от определението. Фигура 1 представя обобщение на дефиницията и последователността на решенията, които трябва да се вземат. Фигура 1 показва, че за да се класифицира един отпадък като опасен отпадък, то той трябва да:

  • Присъства в списъка на опасните отпадъци или да е предписан в секция 4(2)(а)(ii) на Законa за управление на отпадъците; и също
  • Изявява едно или повече от свойствата посочени във Втора Част на закона.
Пълния текст на определението за опасен отпадък може да се прочете във Законите за управление на отпадъците 1996год. и 2001год. То също е изцяло дадено и в Националния план за управление на отпадъци (достъпни чрез публикациите на Агенцията за опазване на околната среда - EPA, St.Martin House, Dublin 4 – tel. 01 667 4474).

Извадка от Решение 2000/532/ЕС с поправките му

Член 2 

Отпадъците, които са класифицирани като опасни се счита, че притежават едно или повече от свойствата изброени в Приложение 3 на Директива 91/689/ЕЕС и съгласно свойствата от H3 до H8, H10 и H11 на горе-цитираното приложение, една или повече от следните характеристики:

- пламна точка <= 55°С;

- едно или повече вещества, определени10 като "силно токсични" при обща концентрация >= 0,1%;

- едно или повече вещества, определени като "токсични" при обща концентрация >= 3%;

- едно или повече вещества, определени като "вредни" при обща концентрация >= 25%;

- едно или повече "разяждащи" вещества, класифицирани като R35 при обща концентрация >= 1%;

- едно или повече "разяждащи" вещества, класифицирани като R34 при обща концентрация >= 5%;

- едно или повече "дразнещи" вещества, класифицирани като R41 при обща концентрация >= 10%;

- едно или повече "дразнещи" вещества класифицирани като R36, R37 и R38 при обща концентрация >= 20%;

- едно веществo, познатo като карцероген от категория 1 или 2, при обща концентрация >=0,1%

- едно веществo, познатo като карцероген от категория 3, при концентрация >=1%

- едно веществo, което е токсично за репродукцията9 от категория 1 или 2, класифицирано като R60, R61 при концентрация >=0.5%

- едно веществo, което е токсично за репродукцията от категория 3, класифицирано като R62, R63 при концентрация >=5%

- едно веществo, познатo като мутаген от категория 1 или 2 класифицирано като R46 при концентрация >=0.1%

- едно веществo, познатo като мутаген от категория 3 класифицирано като R40 при обща концентрация >=1%
 
 
 
 

Извадка от Директива на Съвета на Европа 91/689/ЕЕС относно опасните отпадъци

Приложение 3 

Свойства, които определят отпадъците като опасни

Н1 "Взривоопасни" - вещества и смеси, които могат да експлодират под въздействието на пламък или които са по-чувствителни към удар или триене от ди-нитробензола;

Н2 "Окислители" - вещества и смеси, които се проявяват със силно екзотермични реакции, когато са в контакт с други вещества, особено горящи;

Н3-А "Силно възпламеняеми":

- течности или смеси, които имат точка на възпламеняване (пламна точка) под 21 °С (включително силно запалими течности); или

- вещества и смеси, които се загряват и могат да се възпламенят в контакт с въздуха при стайна температура без въвеждане на енергия; или

- твърди вещества и смеси, които лесно могат да се възпламенят при контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняване източника на огън; или

- газообразни вещества и смеси, които са запалими на въздуха при обикновено налягане; или

- вещества и смеси, които в контакт с вода или влажен въздух отделят силно възпламеними газове в опасни количества;

Н3-Б "Възпламеняеми"-течности или смеси, имащи пламна точка по-голяма или равна на 21°С или по-малка или равна <=55°С;

Н4 "Дразнещи" - не-разяждащи (не-корозивни) вещества и смеси, които чрез незабавно, продължително или повторно съприкосновение с кожата или лигавиците могат да предизвикат възпаление;

Н5 "Вредни" - вещества и смеси, които при вдишване или поглъщане, или при проникване през кожата могат да предизвикат ограничен риск за здравето;

Н6 "Токсични" - вещества и смеси (включително силно токсични вещества и смеси), които при вдишване или поглъщане, или при проникване през кожата могат да предизвикат сериозен, остър или хроничен риск за здравето и дори и смърт;

Н7 "Канцерогенни" - вещества и смеси, които при вдишване или поглъщане, или при проникване през кожата могат да предизвикат рак или да повишат неговото възникване.

Н8 "Разяждащи (корозивни)" - вещества и смеси, които при контакт с живи тъкани могат да ги разрушат;

Н9 "Инфекциозни"-вещества, съдържащи жизнени микроорганизми или техни токсини, които са известни или за които има основание да се смята, че предизвикват болести при хората или други живи организми;

Н10 "Тератогенни" - вещества и смеси, които при вдишване или поглъщане, или при проникване през кожата могат да предизвикат ненаследствени малформации на половата система или да повишат тяхното възникване;

Н11 "Мутагенни" - вещества и смеси, които при вдишване или поглъщане, или при проникване през кожата могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат тяхното възникване;

Н12 Вещества и смеси, които отделят токсични или много токсични газове в контакт с водата, въздуха или киселини;

Н13 Вещества и смеси, които са в състояние по всякакъв начин, след обезвреждане, да произвеждат други вещества, например инфилтрат, които притежават която и да е характеристика, изброена по-горе;

Н14 "Екотоксични"- вещества и смеси, които представляват или могат да представляват незабавен или със закъснение риск за един или повече компоненти на околната среда.
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Приписване на опасните свойства “токсични” (и “силно токсични”), “вредни”, “разяждащи (корозивни)”, “ дразнещи” се прави на база на критериите заложени в Приложение 4, част 1А и част 2Б на Директива 67/548/ЕС от 27.06.1967год. относно приближаване на законите, наредбите и административните разпоредби свързани с класификация, опаковане и етикетиране на опасни вещества11, (или от последващите директиви приемайки Директива 67/548/ЕЕС относно техническия прогресвиж Помагало за класификация на опасни отпадъци за информация относно съответните допълнения).

2. Що се отнася до приписване на свойствата “канцерогенни”, “тератогенни” и “мутагенни”, и отразяване на последните научни открития, то допълнителни критерии се съдържат в Ръководство за класификация и етикетиране на опасни вещества и смеси – Приложение 6 (част 2Г) на Директива 67/548/ЕЕС, във версията според допълненията от Директива 83/467/ЕЕС12 (или чрезпоследващите директиви, които адаптират Директива 67/548/ЕЕС относно техническия прогрес – виж Помагало за класифициране на опасни отпадъци за информация относно съответните допълнения).

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Приписване на опасните свойства “токсични” (и “силно токсични”), “вредни”, “разяждащи (корозивни)”, “ дразнещи” се прави на база на критериите заложени в Приложение 4, част 1А и част 2Б на Директива 67/548/ЕС от 27.06.1967год. относно приближаване на законите, наредбите и административните разпоредби свързани с класификация, опаковане и етикетиране на опасни вещества11, (или от последващите директиви приемайки Директива 67/548/ЕЕС относно техническия прогресвиж Помагало за класифициране на опасни отпадъци за информация относно съответните допълнения).

2. Що се отнася до приписване на свойствата “канцерогенни”, “тератогенни”, и “мутагенни”, както и до отразяване на последните научни открития, то допълнителни критерии се съдържат в Ръководство за класификация и етикетиране на опасни вещества и смеси – Приложение 6 (част 2Г) на Директива 67/548/ЕЕС, във версията съгласно измененията на Директива 83/467/ЕЕС12 (или чрез последващите директиви, които преработват Директива 67/548/ЕЕС относно техническия прогрес – виж Помагало за класифициране на опасни отпадъци за информация относно съответните допълнения).
 
 

Методи за тестване

Методите за тестване служат да дадат специфично значение на определенията дадени в Приложение 3.

Методите, които трябва да се използват са описаните в Приложение 5 на Директива 67/548/ЕЕС, във версията съгласно измененията от Директива 84/449/ЕЕС13, или последващите директиви, които прерабптват Директива 67/548/ЕЕС относно техническия прогрес (виж Средство за класифициране на опасни отпадъци за информация относно съответните допълнения). Тези методи сами по себе си са базирани на работата и препоръките на компетентните международни институции, и в частност на Организация за икономически сътрудничество и развитие (OECD).
 

Извадка от Решение 2000/532/ЕС с поправките му
Член 3

Страните членки могат да решат, в изключителни случаи на база на документирани доказателства предоставени по подходящ начин от притежателя, че специфичен отпадък от Списъка на опасните отпадъци не изявява никое от свойствата изброени с Приложение 3 на Директива 91.689/ЕЕС. 

Без да се накърнява силата на чл.1(4) втори абзац от Директива 91/689/ЕЕС Страните членки могат да решат, в изключителни случаи, че специфичен отпадък посочен в Списъка на не-опасните отпадъци изявява едно или повече от свойствата изброени с Приложение 3 на Директива 91/689/ЕЕС. Всички подобни решения на Страните членки следва да бъдат докладвани на Комисията ежегодно. Комисията ще обобщава тези решения и ще провери дали списъците на отпадъците и на опасните отпадъци на ЕС следва да се допълни имайки ги пред вид.

Инструмент за класифициране на опасни отпадъци

ЕАОС в рамките на Програмата по околна среда RTDI (Environmental RTDI Programme) финансира проект “Процедури за идентифициране на опасните компоненти на отпадъците”. Проектът се изпълнява от Центъра за чисти технологии, Институт Кoрк, Корк (Clean Technology Center, Cork Institute, Cork). Резултатът от този проект е детайлен разбор на законодателството, което се използва за класифициране на опасните свойства на отпадъците. Когато притежателя на отпадъци желае да предостави доказателство за наличие или отсъствие на опасни свойства на отпадъците, съгласно чл.3 цитиран по-горе, то това помагало предоставя механизма как да се направи това. Доклада по проекта и Помагалото ще бъдат публикувани през 2002 година. Електронната версия е достъпна преди публикуването.
 

ИНСТРУКЦИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СПИСЪК

Извадка от Решение 2000/532/ЕС с поправките му

Списък на отпадъците 

съгласно чл.1(а) на Директива 75/442/ЕСС относно отпадъците и

чл. 1(4) на Директива 91/689/ЕЕС относно опасните отпадъци

Въведение

1. Настоящия списък е хармонизиран списък на отпадъците. Той периодично ще бъде преглеждан на база на новите познания и особено на резултати от изследвания, и ако трябва ще бъде ревизиран съгласно новия чл.18 на Директива 75/442/ЕСС. Но все пак, включването на един материал в списъка на отпадъците не означава, че той е отпадък при всички обстоятелства. Материалите се считат за отпадъци само когото отговарят на определението за отпадък съгласно чл.1(а) на Директива 75/442/ЕСС.

2. Отпадъците включени в този списък са обект на разпоредбите на Директива 75/442/ЕСС, с изключение на скучайте, в които се прилага чл.2(1)(б) на тази директива14.

3. Различните видове отпадъци включени в този списък са напълно определени чрез 6-цифрен код за отпадъците, и респективно дву-цифрен код и четирицифрен код за заглавията (групите и за под-групите). Това означава, че за да се определи един отпадък съгласно този списък, следва да се изпълнят следните стъпки:

3.1. Определяне на източника генерирал отпадъка в групите от 01 до 12 или от 17 до 20 и определяне на подходящия 6-цифрен код на отпадъка (с изключение на кодовете завършващи на 99 от тези групи). Една специфична производствена единица може да се нуждае да класифицира нейните дейности в няколко групи. Например производител на МПС може да намери своите отпадъци изброени в група 12 (Отпадъци от обработване и повърхностно третиране на метали (shaping and surface treatment)), 11 (Неорганични отпадъци съдържащи метали от третиране и нанасяне на покрития върху метали) и 08 (Отпадъци от употреба на повърхностни покрития (coatings)), в зависимост от различните стъпки на процесите.

Заб.: Разделно събрани отпадъци от опаковки (вкл. смеси от различни опаковъчни материали) следва да се класифицират като 15 01, а не 20 01.

3.2. Ако не може да се намери подходящ код на отпадъка в групите от 01 до 12 или от 17 до 20, то тогава се проверяват групи 13, 14 и 15 за определяне на отпадъка.

3.3. Ако отпадъка не се намира в група 16, то трябва да се използва код 99 (отпадъци не упоменати другаде) принадлежащ на тази част на списъка, която кореспондира с дейността определена чрез стъпка едно.

4. Отпадък маркиран със знака “*” (звезда) се счита за опасен по смисъла на Директива 91/689/ЕЕС относно опасните отпадъци, и подлежи на разпоредбите на тази директива, освен ако не се прилага чл. 1(5) на директивата.

5. За целите на това Решение “Опасни вещества” означава всяко вещество, което е било или ще бъде класифицирано като опасно по смисъла на Директива 67/548/ЕЕС и последващите я изменения; “тежки метали” означава всяко вещество или съединение на антимон, кадмий, хром шеста валентност, мед, олово, живак, никел, селен, телур, талий и калай, също така тези материали под формата на метали, дотолкова доколкото те са класифицирани като опасни вещества.

6. Ако някой отпадък е класифициран като опасен чрез специфично или общо препращане към опасни вещества, то отпадъка е опасен само ако концентрациите на тези вещества са такива (т.е. тегловни процента), че отпадъкът изявява едно или повече от свойствата изброени в Приложение 3 на Директива 91/689/ЕЕС. Що се отнася до кодове от Н3 до Н8, Н10 и Н11, то следва да се прилага чл. 2 на това Решение. За характеристиките Н1, Н2, и от Н12 до Н14, това Решение не предоставя понастоящем спесификации.

7. Във връзка с Директива 1999/45/ЕС, която заявява в предговора си, че за случаите на сплави следва да се направят по-нататъшни проучвания (оценяване), защото техните характеристики са такива, че свойствата им не могат точно да се определят чрез настоящите налични конвенционални методи, то разпоредбите на чл.2 не следват да се прилагат за чисти метали (незамърсени с опасни вещества). Комисията и Страните-членки се споразумяха като предстояща дейност да предприемат специфичен подход за класифициране на сплавите. Отпадъчните материали, които са специално отбелязани в този списък остават класифицирани както са понастоящем.

8. За номериране на позициите в този списък бяха използвани следните правила: за отпадъците, които не се променят се използват същите номера както в Решение 94/3/ЕС. Кодовете на отпадъците, които с били сменени са изтрити и остават неизползваеми, за да се избегне объркване при използване на новия Списък. На отпадъците, които са добавени са дадени нови кодове, които не са били използвани в Решение 94/3/ЕС и Решение 2000/532/ЕС.