Брой 1418, 28.04.2005 г.
Статус Инвест АД - София
БУЛСТАТ: 121705420
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2004 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

БАЛАНС към 31.12.2004 г.
в хил. лева

АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър сума - хил.лв. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър сума - хил.лв.
текуща година предходна година текуща година предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Нетекущи активи       А. Собствен капитал      
I. Нетекущи финансови активи       I. Основен капитал 0500 500 250
1. Капиталови ценни книжа 0100 10 10 Записан капитал 0501    
в това число:       Акционерен капитал 0502    
контролно участие 0101     от него:      
значително участие 0103     акции котирани на финансовите пазари 0503    
2. Дългови ценни книжа 0110 0 0 акции некотирани на финансовите пазари 0504    
Държавни ценни книжа 0111     Други видове основен капитал 0505    
Компенсаторни ценни книжа 0113     Невнесен капитал 0506    
Облигации 0115     Изкупени собствени акции 0507    
Други 0117     ОБЩО ЗА ГРУПА I 0508 500 250
3. Инвестиционни имоти 0120     II. Резерви      
4. Вземания от свързани предприятия 0130     1 Премийни резерви при емитиране на акции 0510    
5. Вземания по заеми 0140     2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0520 19 6
6. Други 0150     3 Целеви разерви, в това число: 0530 0 11
ОБЩО ЗА ГРУПА I 0160 10 10 Общи 0531    
II. Нетекущи нефинансови активи       Специални 0533    
1. Дълготрайни материални активи 0161 6 6 Други 0535 6 11
2. Дълготрайни нематериални активи 0163 0 1 ОБЩО ЗА ГРУПА II 0540 25 17
ОБЩО ЗА ГРУПА II 0170 6 7 III. Финансов резултат      
        1. От предходни години, в т.ч. : 0550 0 11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 0180 16 17 Неразпределена печалба 0551 0 11
Б. Текущи активи       Непокрита загуба 0553    
I. Парични средства       2. От текущия период, в т.ч.: 0560 36 22
1. Парични средства в брой 0191 46 175 Печалба 0561 36 22
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0192 12 2 Загуба 0563    
2. Парични средства по безсрочни депозити 0193 184 25 ОБЩО ЗА ГРУПА III 0570 36 33
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0194 39 1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 0580 561 300
3. Блокирани парични средства 0195     Б. Нетекущи пасиви      
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0196     I. Нетекущи задължения      
4. Парични средства по банкови депозити 0197 154   1. Задължения към свързани предприятия 0581    
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0199     2. Задължения към финансови предприятия 0582    
ОБЩО ЗА ГРУПА I 0200 384 200 в т. ч. към банки 0583    
 
    3. Задължения по търговски заеми 0584    
4. Задължения по получени аванси 0585    
5. Отсрочени данъци 0586    
6. Други нетекущи задължения 0587 2 2
II. Текущи финансови активи       ОБЩО ЗА ГРУПА I 0600 2 2
1. Държани за търгуване 0210 196 91 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б 0610 2 2
капиталови ценни книжа 0201 196 91 В. Текущи пасиви      
дългови ценни книжа 0203     I. Текущи задължения      
деривати на ценни книжа 0205     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
други 0207     2. Задължения към акционерите за дивиденти 0613    
2. Обявени за продажба 0220 0 0 3. Задължения в ценни книжа 0615    
капиталови ценни книжа 0221     4. Задължения към финансови предприятия 0617    
дългови ценни книжа 0223     в т. ч. към банки 0618    
други 0225     5. Задължения по търговски заеми 0619 1  
3. Други 0230 9776 2676 в т. ч. по лизинг 0620 1  
ОБЩО ЗА ГРУПА II 0260 9972 2767 6. Задължения към доставчици 0621 5 1
III. Нефинансови активи       7. Задължения по получени аванси 0623    
1. Материални запаси 0270     8. Задължения към персонала 0625 1 1
2. Вземания, в т.ч. : 0280 1 1 9. Данъчни задължения 0627 5 2
от свързани предприятия 0285     10. Задължения към осигурителни предприятия 0629 1 1
ОБЩО ЗА ГРУПА III 0290 1 1 11. Други 0631 9797 2678
IV. Разходи за бъдещи периоди 0300 0 0 ОБЩО ЗА ГРУПА I 0640 9810 2683
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б 0350 10357 2968 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В 0650 9810 2683
        Г. Приходи за бъдещи периоди 0660 0 0
СУМА НА АКТИВА 0390 10373 2985 СУМА НА ПАСИВА 0790 10373 2985

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.12.2004 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Шифър Сума - хил. лева НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Шифър Сума - хил.лева
текуща година предходна година текуща година предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за дейността       А. Приходи от дейността      
I. Финансови разходи       I. Финасови приходи
   
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1101 2 1 Приходи от дивиденти 1301 1 1
Отрицателни разлики от операции с финансови активи , в т.ч.: 1103 18 4 Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: 1302 66 85
Разходи за лихви 1105     от последваща оценка 1303    
Други разходи по финансови операции 1107 34 9 Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1304 3 0
ОБЩО ЗА ГРУПА I 1110 54 14 Приходи от лихви 1305 4 1
II. Нефинансови разходи       Други 1306 107 59
Разходи за материални запаси 1111 0   ОБЩО ЗА ГРУПА I 1310 181 146
Разходи за външни услуги 1112 33 61 II. Нефинансови приходи 1320    
Разходи за амортизации 1113 6 10        
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване 1114 31 27
Други разходи 1115 14 9
ОБЩО ЗА ГРУПА II 1120 84 107
А.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II) 1130 138 121 А. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II ) 1340 181 146
Б. Печалба от обичайната дейност 1140 43 25 Б. Загуба от дейността 1350 0 0
III. Извънредни разходи 1150     III. Извънредни приходи 1360    
В. ОБЩО РАЗХОДИ (I + II + III) 1160 138 121 В. ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III ) 1370 181 146
Г. Печалба преди облагане с данъци(Б-III) 1200 43 25 Г. Загуба преди облагане с данъци(Б+III) 1400 0 0
IV. Разходи за данъци              
1. Корпоративни данъци 1161 7 3
2. Други 1163    
ОБЩО ЗА ГРУПА IV 1170 7 3
Д. Нетна печалба (Г - IV) 1180 36 22 Д. Нетна загуба (Г + IV) 1380 0 0
ВСИЧКО (В + IV + Д) 1255 181 146 ВСИЧКО (В + Д) 1455 181 146

Ръководител:  Радослав Кацаров
Съставител:  Ивайла Любомирова
Одитор: Мариана Михайлова