Брой 1418, 28.04.2005 г.
ПФБК ООД - София
БУЛСТАТ: 000694724 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2004 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

БАЛАНС към 31.12.2004 г.
в хил. лева

АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър сума - хил.лв. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър сума - хил.лв.
текуща година предходна година текуща година предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Нетекущи активи       А. Собствен капитал      
I. Нетекущи финансови активи       I. Основен капитал 0500 1500 810
1. Капиталови ценни книжа 0100 1442 1442 Записан капитал 0501 1500 810
в това число:       Акционерен капитал 0502    
контролно участие 0101     от него:      
значително участие 0103     акции котирани на финансовите пазари 0503    
2. Дългови ценни книжа 0110 0 0 акции некотирани на финансовите пазари 0504    
Държавни ценни книжа 0111     Други видове основен капитал 0505 1500 810
Компенсаторни ценни книжа 0113     Невнесен капитал 0506    
Облигации 0115     Изкупени собствени акции 0507    
Други 0117     ОБЩО ЗА ГРУПА I 0508 1500 810
3. Инвестиционни имоти 0120     II. Резерви      
4. Вземания от свързани предприятия 0130     1 Премийни резерви при емитиране на акции 0510    
5. Вземания по заеми 0140     2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0520    
6. Други 0150 1 21 3 Целеви разерви, в това число: 0530 1401 1401
ОБЩО ЗА ГРУПА I 0160 1443 1463 Общи 0531 1320 1320
II. Нетекущи нефинансови активи       Специални 0533 81 81
1. Дълготрайни материални активи 0161 258 292 Други 0535    
2. Дълготрайни нематериални активи 0163 8   ОБЩО ЗА ГРУПА II 0540 1401 1401
ОБЩО ЗА ГРУПА II 0170 266 292 III. Финансов резултат      
        1. От предходни години, в т.ч. : 0550 80 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 0180 1709 1755 Неразпределена печалба 0551 80 402
Б. Текущи активи       Непокрита загуба 0553    
I. Парични средства       2. От текущия период, в т.ч.: 0560 2262 369
1. Парични средства в брой 0191 21 2 Печалба 0561 2262 369
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0192     Загуба 0563    
2. Парични средства по безсрочни депозити 0193 2884 250 ОБЩО ЗА ГРУПА III 0570 2342 771
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0194 28   ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 0580 5243 2982
3. Блокирани парични средства 0195   1 Б. Нетекущи пасиви      
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0196     I. Нетекущи задължения      
4. Парични средства по банкови депозити 0197     1. Задължения към свързани предприятия 0581    
в т.ч. левова равностойност на чуждестранната валута 0199     2. Задължения към финансови предприятия 0582    
ОБЩО ЗА ГРУПА I 0200 2905 253 в т. ч. към банки 0583    
 
    3. Задължения по търговски заеми 0584    
4. Задължения по получени аванси 0585    
5. Отсрочени данъци 0586    
6. Други нетекущи задължения 0587   5
II. Текущи финансови активи       ОБЩО ЗА ГРУПА I 0600 0 5
1. Държани за търгуване 0210 2097 959 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б 0610 0 5
капиталови ценни книжа 0201 870 559 В. Текущи пасиви      
дългови ценни книжа 0203 284 292 I. Текущи задължения      
деривати на ценни книжа 0205     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
други 0207 943 108 2. Задължения към акционерите за дивиденти 0613    
2. Обявени за продажба 0220 0 0 3. Задължения в ценни книжа 0615    
капиталови ценни книжа 0221     4. Задължения към финансови предприятия 0617   1
дългови ценни книжа 0223     в т. ч. към банки 0618    
други 0225     5. Задължения по търговски заеми 0619    
3. Други 0230 94990 22220 в т. ч. по лизинг 0620    
ОБЩО ЗА ГРУПА II 0260 97087 23179 6. Задължения към доставчици 0621 170 3
III. Нефинансови активи       7. Задължения по получени аванси 0623    
1. Материални запаси 0270     8. Задължения към персонала 0625 7 12
2. Вземания, в т.ч. : 0280 95 111 9. Данъчни задължения 0627 336 1
от свързани предприятия 0285     10. Задължения към осигурителни предприятия 0629 2 4
ОБЩО ЗА ГРУПА III 0290 95 111 11. Други 0631 96047 22299
IV. Разходи за бъдещи периоди 0300 9 9 ОБЩО ЗА ГРУПА I 0640 96562 22320
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б 0350 100096 23552 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В 0650 96562 22320
        Г. Приходи за бъдещи периоди 0660 0 0
СУМА НА АКТИВА 0390 101805 25307 СУМА НА ПАСИВА 0790 101805 25307

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.12.2004 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Шифър Сума - хил. лева НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Шифър Сума - хил.лева
текуща година предходна година текуща година предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за дейността       А. Приходи от дейността      
I. Финансови разходи       I. Финасови приходи
   
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1101 92 127 Приходи от дивиденти 1301 13 17
Отрицателни разлики от операции с финансови активи , в т.ч.: 1103 620 738 Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: 1302 2322 829
Разходи за лихви 1105     от последваща оценка 1303    
Други разходи по финансови операции 1107 620 738 Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1304 471 330
ОБЩО ЗА ГРУПА I 1110 712 865 Приходи от лихви 1305 24 19
II. Нефинансови разходи       Други 1306 1572 775
Разходи за материални запаси 1111     ОБЩО ЗА ГРУПА I 1310 4402 1970
Разходи за външни услуги 1112 715 369 II. Нефинансови приходи 1320 25 38
Разходи за амортизации 1113 60 53        
Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване 1114 213 176
Други разходи 1115 137 151
ОБЩО ЗА ГРУПА II 1120 1125 749
А.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II) 1130 1837 1614 А. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II ) 1340 4427 2008
Б. Печалба от обичайната дейност 1140 2590 394 Б. Загуба от дейността 1350 0 0
III. Извънредни разходи 1150     III. Извънредни приходи 1360    
В. ОБЩО РАЗХОДИ (I + II + III) 1160 1837 1614 В. ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III ) 1370 4427 2008
Г. Печалба преди облагане с данъци(Б-III) 1200 2590 394 Г. Загуба преди облагане с данъци(Б+III) 1400 0 0
IV. Разходи за данъци              
1. Корпоративни данъци 1161 328 25
2. Други 1163    
ОБЩО ЗА ГРУПА IV 1170 328 25
Д. Нетна печалба (Г - IV) 1180 2262 369 Д. Нетна загуба (Г + IV) 1380 0 0
ВСИЧКО (В + IV + Д) 1255 4427 2008 ВСИЧКО (В + Д) 1455 4427 2008Ръководител:  Тодор Людмилов Брешков
Съставител:  Мария Ангелова Димова
Одитор: Снежана Башева