Брой 1193, 10.06.2004 г.
Първа финансова брокерска къща ООД - София
БУЛСТАТ: 000694724 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева

АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър СУМА (хил.лева) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Шифър СУМА (хил.лева)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Нетекущи активи А. Собствен капитал      
I. Нетекущи финансови активи I. Основен капитал 0500 810 810
1. Капиталови ценни книжа 0100 1 442 1 397 в т. ч. - невнесен 0506 0 0
в т.ч. контролно участие 0101   5 Изкупени собствени акции 0507    
значително участие 0102 50 1 392        
малцинствено участие 0103 1 392 0 II. Резерви
други 0105   0 Резерви 0510 1 400 1 400
2. Дългови ценни книжа 0110 0 0 в т.ч. с общо предназначение 0511 1 400 1 400
- държавни ценни книжа 0111   0 други 0515    
- облигации 0112   0 ІІІ. Преоценки 0530    
- други 0115   0        
3. Инвестиционни имоти 0120   0 IV. Финансов резултат
4. Вземания по заеми 0130   0 1. От предходни години, 0550 402 159
5. Други 0150 21 19 в т.ч. - неразпределена печалба 0551 402 159
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0160 1 463 1 416 - непокрита загуба 0553    
II. Нетекущи нефинансови активи 2. От текущия период, 0560 369 243
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 0161 292 312 в т.ч. - печалба 0561 369 243
2. Нематериални активи 0165   2 - загуба 0563    
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0170 292 314 ОБЩО ЗА ГРУПА IV: 0570 771 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: (І+ІІ) 0190 1 755 1 730 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 0580 2 981 2 612
Б. Текущи активи Б. Нетекущи пасиви
I. Парични средства I. Нетекущи задължения
1. Парични средства в каса лева 0191 2 5 1. Задължения към свързани предприятия 0581    
2. Парични средства в каса валута 0192     2. Задължения към финансови предприятия 0582    
3. Парични средства по сметки лева 0193 109 669 в т.ч. към банки 0583    
4. Парични средства по сметки валута 0194 61 23 3. Задължения по търговски заеми 0584    
5. Блокирани парични средства 0195     4. Задължения по получени аванси 0585    
6. Други парични средства и еквиваленти 0197     5. Отсрочени данъци 0586    
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0200 172 697 6. Подчинен срочен дълг 0587    
II. Търговски инвестиции 7. Дългово-капиталови (хибридни) инструменти 0588    
1. Капиталови ценни книжа 0210 559 258 8. Други нетекущи задължения 0589 5 5
2. Дългови ценни книжа 0220 292 174 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0600 5 5
- държавни ценни книжа 0221 46 56 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 0620 5 5
- облигации 0225 246 118 В. Текущи пасиви
- други 0227     I. Текущи задължения
3. Компесаторни инструменти 0230 109 388 1. Задължения към акционерите за дивиденти 0621    
4. Деривати 0240     2. Задължения в ценни книжа 0623    
5. Други 0250     3. Задължения към финансови предприятия 0625 1  
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0260 960 820 в т. ч. към банки 0627    
III. Текущи нефинансови активи 4. Задължения по търговски заеми 0629    
1. Материални запаси 0270     в т. ч. по лизинг 0631    
2. Вземания 0280 111 22 5. Задължения към доставчици 0633 3 2
ОБЩО ЗА ГРУПА III: 0290 111 22 6. Задължения по получени аванси 0635    
IV. Разходи за бъдещи периоди 0300 9 9 7. Задължения към персонала 0637 12 10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: (І+ІІ+ІІІ+ІV) 0350 1 252 1 548 8. Данъчни задължения 0639 1 11
В. Получени чужди активи 9. Задължения към осигурителни предприятия 0641 4  
I. Ценни книжа на клиенти 10. Други 0643   638
1. Акции на клиенти 0351 21 157 36 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0650 21 661
2. Компесаторни инструменти 0352 936          
3. Инвестиционни бонове 0353            
4. Други 0355 127          
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0360 22 220 36        
II. Парични средства на клиенти II. Задължения по получени чужди активи
1. Парични средства в каса лева 0361     1. Задължения по ценни книжа на клиенти 0671 22 219 36
2. Парични средства в каса валута 0363      
3. Парични средства по сметки лева 0365 80 5 2. Задължения по парични средства на клиенти 0672 81 5
4. Парични средства по сметки валута 0367     3 Други 0673    
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0370 80 5 ОБЩО ЗА ГРУПА І I: 0680 22 300 41
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: (І+ІІ) 0380 22 300 41 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: (І+ІІ) 0681 22 321 702
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В): 0390 25 307 3 319 СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В): 0690 25 307 3 319
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ
Условни активи 0391 46 210 42 841 Условни пасиви 0691 46 210 42 841
               
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: 0400 46 210 42 841 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Д: 0700 46 210 42 841

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Шифър Сума (хил.лева) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Шифър Сума (хил.лева)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а б 1 2 а б 1 2
I. Финансови разходи       I. Финасови приходи      
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1101 127 288 1. Приходи от участия 1301 17 22
2. Разходи от операции с финансови активи и инструменти 1103 442 274 в т. ч. дивиденти 1302 17 22
3. Разходи за лихви 1105   0 2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1303 331 567
4. Други разходи по финансови операции 1107 296 118 3. Приходи от операции с финансови активи и инструменти 1304 829 538
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 1110 865 680 4. Приходи от лихви 1305 18 15
II. Разходи по икономически елементи 5. Други приходи от финансови операции 1306 775 426
1. Заплати и социално осигуряване 1111 176 159 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 1310 1 970 1 568
2.Разходи за външни услуги 1112 370 424 II. Нефинансови приходи 1320 38 73
3.Разходи за амортизация 1113 53 34 III. Приходи от финансирания 1330    
4.Други разходи 1116 150 74        
в т. ч. провизии 1117            
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 1120 749 691        
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II) 1130 1 614 1 371 Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III) 1340 2 008 1 641
В. Печалба от обичайната дейност 1140 394 270 В. Загуба от обичайната дейност 1350 0 0
III. Извънредни разходи 1150 0 0 IV. Извънредни приходи 1360   1
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III) 1160 1 614 1 371 Г. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 1370 2 008 1 642
Д. Счетоводна печалба 1200 394 271 Д. Счетоводна загуба 1400 0 0
IV. Разходи за данъци        
1. Данъци от печалбата 1161 25 16        
2. Други 1163   12        
ОБЩО ЗА ГРУПА IV: 1170 25 28        
Е. Печалба (Д - IV) 1180 369 243 Е. Загуба (Д+IV) 1380 0 0
ВСИЧКО (Г+IV+Е) 1255 2 008 1 642 ВСИЧКО (Г+Е) 1455 2 008 1 642


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Наименование на паричните потоци шифър Текущ период Предходен период
Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност              
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност              
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи 2201 51852 51391 461 26219 22582 3637
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи 2202   50 -50 4 0 4
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2203 403 225 178 36 0 36
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2204 307 98 209 462 267 195
Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност 2205 345 330 15 197 3896 -3699
Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I: 2210 52907 52094 813 26918 26745 173
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност       0     0
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти 2211 10815 17316 -6501 11288 11293 -5
Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти 2213 7234 1518 5716 7512 6832 680
Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност 2215     0 0 0 0
Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II: 2220 18049 18834 -785 18800 18125 675
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност(А): 2200 70956 70928 28 45718 44870 848
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност       0     0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2221 10440 10421 19 13 528 -515
Парични потоци, свързани с нетекущи активи 2222   8 -8 0 5 -5
Бизнескомбинации - придобивания 2223     0 0 0 0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2224     0 0 8 -8
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2225 6 195 -189 0 87 -87
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2226     0 0 19 -19
Плащания при разпределения на печалби 2227     0 0 0 0
Платени и възстановени данъци върху печалба 2228   40 -40 0 44 -44
Други парични потоци от неспециализирана инвестицонна дейност 2229 8 267 -259 334 191 143
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) 2230 10454 10931 -477 347 882 -535
В. Парични потоци от финансова дейност       0     0
Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2231     0     0
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2232     0     0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2233     0     0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2234     0     0
Плащания на задължения по финансов лизинг 2235     0     0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2236     0     0
Други парични потоци от финансова дейност 2237     0     0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2240 0 0 0 0 0 0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) 2300 81410 81859 -449 46065 45752 313
Д. Парични средства в началото на периода 2100 46453 45752 701 388 0 388
Е. Парични средства в края на периода 2400 127863 127611 252 46453 45752 701

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Показатели шифър Основен капитал РЕЗЕРВИ Резерв от преводи Финансов резултат
Премии от емисия Резерв от последващи оценки на активите и пасивите Целеви резерви за: Печалба Загуба
Общи резерви Специали-зирани резерви Други резерви
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Салдо в началото на отчетния период 3100 810     322 81 997   402  
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: 3110                  
а) увеличение 3111                  
б) намаление 3113                  
2. Финансов резултат за текущия период 3120               369  
3. Разпределение на печалба през годината за: 3130                  
- дивиденти 3131                  
- основен капитал и резерви 3133                  
- други цели 3135                  
4. Покриване на загуба 3140                  
5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.: 3150                  
а) увеличение 3151                  
б) намаление 3153                  
6. Преоценка на финансови инструменти: 3160                  
а) увеличение 3161                  
б) намаление 3163                  
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други 3170                  
8. Други изменения в собствения капитал 3180                  
Салдо към края на отчетния период 3220 810 0 0 322 81 997 0 771 0
9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина 3221                  
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация 3223                  
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 3200 810 0 0 322 81 997 0 771 0


Специализирано одиторско предприятие
АГЕЙН-ТАКТ ООД

Стефана Стоицева
Регистриран одитор

 
 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО
СЪДРУЖНИЦИТЕ
НА ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД


Уважаеми Господа,

Ние извършихме одит на Годишния финансов отчет на Първа финансова брокерска къща ООД – гр. София към 31 декември 2003 г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изискавния на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в достатъчна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че Годишният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2003 г., както и за  получения положителен финансов резултат в размер на 369 хил.лв. /триста шестдесет и девет хиляди лева/ и промяната в  паричните потоци за годината в съответствие с националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета на управление съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание на фактите и обстоятелствата, оповестени в Приложение № 7.1 “Пояснителни сведения за оповествяване на счетоводната политика” на Първа финансова брокерска къща ООД в частта за отчитане на ценните книжа на клиентите на Дружеството, съобразно Указание на Комисията за финансов надзор.


24 март 2004 г.

Специализирано одиторско предприятие
АГЕЙН-ТАКТ ООД

Стефана Стоицева
Регистриран одитор, диплома № 0154/1992 г.

София, България