Брой 1193, 10.06.2004 г.

Фаблес  ЕООД - София
БУЛСТАТ: 130648064 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева

АКТИВ
Раздели, групи статии
Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ
Раздели, групи статии
Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Капитал      
1. Земи (терени) 0011 54 54 1. Записан капитал 0411 5 5
2. Сгради и конструкции 0012 228 164 - акционерен капитал: 0412    
3. Машини и оборудване 0013 153 105 - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Съоръжения 0014     - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Транспортни средства 0015     - други видове основен капитал 0415    
6. Основни стада 0016     2. Невневсен капитал 0416    
7. Други ДМА 0017 4 3 3. Изкупени собствени акции 0417    
8. Разходи за придобиване на ДМА 0018   63 Общо за група I 0410 5 5
Общо за група I 0010 439 389 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421    
1. Права върху собственост 0021     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422    
2. Програмни продукти 0022 1   3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423 - -
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424    
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024     - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 1 - - други резерви 0426    
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 - -
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031 3 - III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032     1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 79 5
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452 79 5
- асоциирани предприятия 0034     - непокрита загуба 0453    
- други предприятия 0035 3   2. Текуща печалба 0454 13 74
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455    
3. Други дългосрочни ценни книжа 0042     Общо за група III 0450 92 79
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: 0043 - - Общо за раздел А 0400 97 84
- от свързани предприятия 0044     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
- търговски заеми 0045     I. Дългосрочни задължения      
- други дългосрочни вземания 0046     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
Общо за група III 0040 3 - 2. Задължения към финансови предприятия 0512    
IV. Търговска репутация       - от тях към банки 0513    
1. Положителна репутация 0051     3. Задължения по търговски заеми 0514    
2. Отрицателна репутация 0052     4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за група IV 0050 - - 5. Отсрочени данъци 0516    
V. Разходи за бъдещи периоди       6. Други дългосрочни задължения 0517    
Общо за група V 0060 - - Общо за група I 0510 - -
Общо за раздел А 0100 443 389 ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
Б. Краткотрайни активи       Общо за раздел Б 0500 - -
I. Краткотрайни материални активи       В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
1. Материали 0071     I. Краткосрочни задължения      
2. Продукция 0072     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
3. Стоки 0073 224 82 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
4. Млади животни и животни за угояване 0074     от тях към банки 0605    
5. Дребни продуктивни животни 0075     3. Задължения към доставчици и клиенти 0613 739 544
6. Незавършено производство 0076     4. Задължения по търговски заеми 0614    
7. Други материални запаси 0077     5. Задължения към персонала 0615 106  
Общо за група I 0070 224 82 6. Задължения към осигурителни предприятия 0616 12  
II. Краткосрочни вземания       7. Данъчни задължения 0617 16 31
1. Вземания от свързани предприятия 0081     8. Други краткосрочни задължения 0618 14 11
2. Вземания от клиенти и доставчици 0082 34 22 9. Провизии 0619    
3. Вземания от предоставени търговски заеми 0083     Общо за група I 0610 887 586
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
5. Данъци за възстановяване 0085 114 60 Общо за раздел В 0750 887 586
6. Други краткосрочни вземания 0086 21 92        
Общо за група II 0080 169 174        
ІІІ. Краткосрочни финансови активи              
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095            
Общо за група III 0090 - -        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151 12 1        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153 57 24        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157            
Общо за група ІV 0150 69 25        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160 79          
Общо за раздел Б 0200 541 281        
СУМА НА АКТИВА 0300 984 670 СУМА НА ПАСИВА 0800 984 670
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ
НА РАЗХОДИТЕ
Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРИХОДИТЕ
Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:      
1. Разходи за материали 1120 147 109 1. Продукция 1551    
2. Разходи за външни услуги 1130 354 688 2. Стоки 1552 1 998 1 657
3. Разходи за амортизации 1160 66 34 3. Материали 1553    
4. Разходи за възнаграждения 1140 515 381 4. Услуги 1560 785 258
5. Разходи за осигуровки 1150 126 93 в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 135 126 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554    
- провизии 1172     от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 1 343 1 431 6. Други 1556 521  
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 3 304 1 915
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010 1 916 370 II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020     в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030     Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710    
Всичко по група II : 1000 1 916 370 в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720    
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210 18   в т.ч. дивиденти 1721    
лихви към свързани предприятия 1211     3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220     4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740 36 1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230 27 10 5. Други приходи от финансови операции 1745    
4. Други разходи по финансови операции 1240 17 8 Всичко по група III : 1700 36 1
Всичко по група III : 1200 62 18        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 3 321 1 819 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 3 340 1 916
В. Печалба от обичайната дейност 1310 19 97 В. Загуба от обичайната дейност 1810 - -
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750   5
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 3 321 1 819 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 3 340 1 921
Д. Счетоводна печалба 1400 19 102 Д. Счетоводна загуба 1850 - -
V. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 7 28        
14.Други данъци 1452 -1          
Общо по група V : 1450 6 28        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 13 74 Е. Загуба ( Д + V ) 0455 - -
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 3 340 1 921 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 3 340 1 921


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201 3 003 2 292 711 2 071 1 647 424
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202     -     -
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203 3 626 -623 3 511 -508
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206   51 -51   3 -3
8. Други парични потоци от основна дейност 2207     - 168 190 -22
7. Плащания при разпределение на печалби 2208 300 127 173     -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 3 306 3 096 210 2 242 2 351 -109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301 521 628 -107     -
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302     -     -
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303     -     -
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 521 628 -107 - - -
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401     -     -
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403 190 190 -     -
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404   34 -34   7 -7
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405     -     -
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406 2 14 -12   7 -7
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407     -     -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 192 238 -46 - 14 -14
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 4 019 3 962 57 2 242 2 365 -123
Д. Парични средства в началото на периода 2600     27     150
Е.Парични средства в края на периода 2700     84     27

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Показатели     Основен капитал     Резерви Финансов резултат Резерв от преводи     Общо    
Премии от емисия Резерв от посл. оценки на активи и пасиви Целеви резерви
общи специализирани други печалба загуба
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 5           79     84
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.                   -
увеличение                   -
намаление                   -
2. Финансов резултат за текущия период             13     13
3. Разпределения на печалба:                   -
в т.ч. за дивиденти                   -
4. Покриване на загуба през годината                   -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                   -
8. Други изменения в собствения капитал                   -
Салдо към края на отчетния период 5 - - - - - 92 - - 97
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                   -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 5 - - - - - 92 - - 97


Ръководител:  Марин Маринов
Главен счетоводител:  Владимир Стоянов  - Веритас Консулт ООД
Одитор:  ОК Верси и партньори ООД
рег. одитор Мария Вълканова 0385